บริการ

บริการ

คุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ

โทรศัพท์ : 0 2575 1047 ถึง 51
โทรสาร : 0 2575 1052
E-mail : consular02@mfa.mail.go.th

ร้องทุกข์ออนไลน์
ขั้นตอนการช่วยเหลือ
คนไทยตกทุกข์ในต่างประเทศ
ภารกิจคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์
คนไทยในต่างประเทศ
สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 (จำแนกตามภูมิภาค)

4 พ.ย. 2563

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 (จำแนกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือ)

4 พ.ย. 2563

สถิติจำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563

4 พ.ย. 2563

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการดำเนินการส่งคนประจำเรือกลับ ในกรณีที่เจ้าของเรือไม่ยอมส่งกลับ

26 พ.ย. 2562

คำสั่งกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พรบ. แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

26 พ.ย. 2562

แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง

26 พ.ย. 2562

10 เรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปเมืองนอก

26 พ.ย. 2562