บริการ

บริการ

แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง/แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาด

แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง/แผนเผชิญเหตุฉุกเฉินกรณีโรคระบาด

26 พ.ย. 2562

1. ภูมิภาคเอเซียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

(สถานะข้อมูลอัพเดทล่าสุด 19 มกราคม 2565)

2. ภูมิภาคเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง

3. ภูมิภาคยุโรป

4. ภูมิภาคอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์