บริการ

บริการ

แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง

แผนอพยพพื้นที่เสี่ยง

26 พ.ย. 2562

1. ภูมิภาคเอเซียตะวันออก

2. ภูมิภาคเอเชียใต้ แอฟริกา และตะวันออกกลาง

3. ภูมิภาคยุโรป

4. ภูมิภาคอเมริกา ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์