ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2566

| 3,571 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

                            

 

                   กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม และแนวทางที่เหมาะสมให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรของกรมการกงสุลทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติเกี่ยวกับการให้หรือรับของขวัญ หรือของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น รวมถึงการใช้อำนาจหน้าที่หรือตำแหน่งในการเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น และเพื่อให้การขับเคลื่อนแนวทางดังกล่าวเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาลตามแผนปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ กรมการกงสุลจึงกำหนดนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีแนวทาง ดังนี้

              1. ไม่แสวงหาในการรับของขวัญ หรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยง
การกระทำอันอาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจ ซึ่งนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

              2. ไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวเรียกร้องหรือรับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้เสียในการปฏิบัติหน้าที่

              3. การแสดงความยินดี หรือการแสดงความปรารถนาดีในโอกาสต่าง ๆ ควรส่งเสริมให้ใช้
บัตรอวยพร หรือบัตรแสดงความยินดีแทนการให้สิ่งของ

              4. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรกรมการกงสุลมีหน้าที่แจ้งให้บุคคลภายนอกทราบถึงนโยบายดังกล่าวอย่างทั่วถึง

                                             จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

                                              ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมการกงสุล_No_Gift_Policy_ปี_งปม._66.pdf