NO GIFT POLICY 2566

NO GIFT POLICY 2566

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2566

| 267 view

กรมการกงสุล ส่งเสริมการสร้างค่านิยมการทำงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต และต่อต้านการคอร์รัปชัน โดยให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน ปฏิบัติตามนโยบาย "งดรับ งดให้" ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด รวมถึงประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่

 

No_Gift_66

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ