ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 4 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 4 ส.ค. 2566

| 1,185 view

ประกาศกรมการกงสุล

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล

                            

             อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ที่ 4/2566 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2566 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และทดสอบการขับขี่ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล ความแจ้งแล้ว นั้น


           บัดนี้ กรมการกงสุลได้ดำเนินการคัดเลือกฯ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย

 

           ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำกรมการกงสุล ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ชั้น 8 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 0 2203 5000 ต่อ 33125 ในวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก.pdf