ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.พ. 2567

| 1,139 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียนเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป

ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

 

                 อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 21 มกราคม 2567 นั้น

                 บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบข้อเขียนตามกำหนดการและสถานที่สอบ ดังนี้

 

  1. กำหนดการสอบข้อเขียน

                 วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา  09.00 - 11.00 น.

 

  1. สถานที่สอบ

                 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ ชั้น 7 (ขึ้นลิฟต์ E2) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B) ฝั่งทิศใต้ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 

   *** การเข้า - ออก อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร B)

                 - ประตู 3 ชั้น 2 โดยสามารถจอดรถได้ที่อาคารจอดรถ ชั้น 3 โซนผู้มาติดต่อ (ไม่มีค่าจอดกรณีนำรถส่วนตัวมา) เดินเข้าทางเชื่อมอาคารชั้น 2

                 - ประตู 4 ชั้น 2 สารมารถขึ้น-ลงรถโดยสารสาธารณะได้ที่ประตู 4 และจอดรถส่วนบุคคล ได้บริเวณริมถนนฝั่งตรงข้าม รร.เซ็นทราฯ

 

                 ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนทุกรายปฏิบัติตามข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบ ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 2 และนำใบสมัครที่พิมพ์จากอินเทอร์เน็ต พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งยังไม่หมดอายุไปแสดงในวันสอบด้วย หากไม่นำหลักฐานดังกล่าวไปแสดง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ

   

                 กระทรวงการต่างประเทศจะประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศทางเว็บไซต์กรมการกงสุล https://consular.mfa.go.th ภายใต้หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล” และทางเว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อฯ_สอบข้อเขียนลูกจ้างชั่วคราว.pdf