หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ แก่คณะครูและนักเรียนของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ แก่คณะครูและนักเรียนของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 เม.ย. 2567

| 84 view

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานหนังสือเดินทางฯ ให้แก่คณะครูและนักเรียนผู้เข้าร่วมค่ายอบรมสืบสานวิถีไทย ใส่ใจให้คิดของมูลนิธิยุวทูตความดี กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงาน กปร. โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 113 คน จาก 32 โรงเรียนในเครือข่ายของมูลนิธิฯ จาก 12 จังหวัดทั่วประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2567 ถึงวันที่ 3 เมษายน 2567 ณ ศูนย์การศึกษาพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจและเข้าถึงบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศ ในมิติต่าง ๆ อย่างครอบคลุม และเพื่อเรียนรู้แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ โดยมีนางสาวจันทร์ทิพา ภู่ตระกูล ผู้อำนวยการมูลนิธิยุวทูตความดีเป็นประธาน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ