ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 ม.ค. 2567

| 4,204 view

ประกาศกรมการกงสุล 

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ
ปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์
กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์  

 

              ด้วยกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

- ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

  ตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา

  วุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

- การรับสมัคร

  1. ผู้สนใจสมัครสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กรมการกงสุล www.consular.mfa.go.th พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง

  2. ส่งใบสมัครและหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG ไปที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected] โดยระบุหัวเรื่องว่า “สมัครงานตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ ประจำกองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล หรือหน่วยงานภายใต้สังกัดกองสัญชาติและนิติกรณ์” ได้ตั้งแต่วันที่ประกาศถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

 

เอกสารประกอบ

ประกาศกรมการกงสุล_การรับสมัครคัดเลือกบุคคล_ตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์.pdf
ใบสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์.pdf