กรมการกงสุลจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก 2566 ส่งเสริมการสานสัมพันธ์ชุมชนไทยและส่องลู่ทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนางานบริการด้านกงสุลไปสู่ e-Consular เต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

กรมการกงสุลจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก 2566 ส่งเสริมการสานสัมพันธ์ชุมชนไทยและส่องลู่ทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนางานบริการด้านกงสุลไปสู่ e-Consular เต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ส.ค. 2566

| 857 view

กรมการกงสุลจัดประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลก 2566 ส่งเสริมการสานสัมพันธ์ชุมชนไทยและส่องลู่ทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนางานบริการด้านกงสุลไปสู่ e-Consular เต็มรูปแบบอย่างต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 นายศรัณย์ เจริญสุวรรณ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานเปิดการประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลทั่วโลกแบบออนไลน์ ประจำปี 2566 กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วยภูมิภาคเอเชียตะวันออก อเมริกาเหนือ ลาตินอเมริกา ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ ระหว่างวันที่ 21 – 24 สิงหาคม 2566 และจะมีการประชุมฯ กลุ่มที่ 2 ภูมิภาคเอเชียใต้ ตะวันออกกลาง แอฟริกา และยุโรป ระหว่างวันที่ 28 – 31 สิงหาคม 2566 โดยมีผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านกงสุลจากสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ 94 แห่งทั่วโลก เข้าร่วมการประชุม จำนวนรวมทั้งสิ้น 376 คน  

การประชุมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านกงสุลในต่างประเทศได้รับทราบนโยบายและพัฒนาการของงานกงสุลที่สำคัญจากผู้บริหาร ตลอดจนแลกเปลี่ยนประสบการณ์ สภาพปัญหาในการปฏิบัติงาน รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้มอบนโยบายแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้เน้นย้ำความสำคัญของการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนไทยในพื้นที่ การวางตัวให้เหมาะสม และมี service mind เพราะชุมชนไทยมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลืองานกงสุลของสำนักงานในต่างประเทศ รวมถึงขอให้เจ้าหน้าที่กงสุลมองหาลู่ทางหรือโอกาสด้านเศรษฐกิจในประเทศนั้น ๆ จากการหารือกับชุมชนไทยในท้องถิ่น เพื่อนำข้อมูลมาสร้างโอกาสทางธุรกิจแก่ผู้ประกอบการของไทย ในโอกาสเดียวกันนี้ นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ได้กล่าวเสริมถึงเรื่องความสำคัญในการพัฒนาตนเองให้มี “growth mindset” เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของโลกปัจจุบัน อนึ่ง ผู้บริหารทุกคน ได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่กงสุลที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่ในช่วงการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่ผ่านมา จนทำให้ภารกิจดังกล่าวสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ทั้งนี้ ปัจจุบันกรมการกงสุลอยู่ระหว่างพัฒนาการบริการทุกด้านของกรมไปสู่การเป็น e-Consular อย่างเต็มรูปแบบ อาทิ ระบบเก็บข้อมูลด้านกงสุล Consular Index การพัฒนาแอปพลิเคชัน Thai Consular App ระบบให้ความช่วยเหลือคนไทย e-Help การเตรียมการ e-Visa และ e-Passport ให้ไปสู่การพัฒนาระยะต่อไป การใช้ระบบติดตามผลการดำเนินการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร (Overseas Voting Mornitoring System – OVMS) ที่จะนำมาปรับใช้กับการลงประชามติในอนาคต รวมทั้งเปิดตัวระบบคลังข้อมูลกงสุล e-Consular Manual เป็นครั้งแรกในช่วงประชุมเจ้าหน้าที่กงสุลฯ ครั้งนี้

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ