ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 ก.พ. 2567

| 590 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ

เรื่อง  รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ

 

          อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2566 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำกรมการกงสุลและหน่วยงานในกระทรวงการต่างประเทศ บัดนี้ การสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกตามเอกสารแนบ 1

          ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ลำดับที่ 1 - 14 ของบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวฯ ไปรายงานตัว ณ สำนักงานเลขานุการกรม กรมการกงสุล ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน

          ผู้ผ่านการคัดเลือกนำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยื่นด้วย ได้แก่     

          1. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ.ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2566 คือ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด (เอกสารแนบ 2)

          2. หนังสือรับรองที่มีผู้รับรองที่เป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนทั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไป หรือประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร ทั้งนี้ ตามระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552

          อนึ่ง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่ประกาศ แต่ถ้ามีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก_ฯ.pdf
ใบรับรองแพทย์ฯ.pdf
หนังสือรับรอง_3.pdf