คำสั่งกรมการกงสุล ที่ 76/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม

คำสั่งกรมการกงสุล ที่ 76/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม

วันที่นำเข้าข้อมูล 14 มี.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 14 มี.ค. 2566

| 2,749 view

คำสั่งกรมการกงสุล

ที่ 76/2566

เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม

                            

                   เพื่อให้การขับเคลื่อนงานจริยธรรมของกรมการกงสุลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และมีแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

                   กรมการกงสุลจึงแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

                   1. องค์ประกอบ

                       1.1 รองอธิบดีกำกับดูแลสำนักงานเลขานุการกรม                                ประธาน                       

                       1.2 ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ     คณะทำงาน

                       1.3 ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว               คณะทำงาน

                       1.4 ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์                                         คณะทำงาน

                       1.5 ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง                                              คณะทำงาน

                       1.6 เลขานุการกรม                                                                  คณะทำงานและเลขานุการ

                   2. หน้าที่

                       2.1 ขับเคลื่อนงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงาน

                       2.2 ประสานการให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบคำถามประเด็นเกี่ยวกับจริยธรรมของหน่วยงานกับคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งมีหน้าที่ดำเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรมครอบคลุมทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการต่างประเทศ

                       2.3 ดำเนินการอื่นใดตามที่ผู้บริหารกรมมอบหมาย

                    ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

                                                          สั่ง ณ วันที่ 14 มีนาคม 2566

เอกสารประกอบ

คำสั่ง_แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนงานจริยธรรม_1.pdf