หลักเกณฑ์ของ สตม. เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ของคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ตามประเภทของการตรวจลงตรา

หลักเกณฑ์ของ สตม. เกี่ยวกับระยะเวลาที่อนุญาตให้พำนัก และการขออยู่ต่อในราชอาณาจักร ของคนต่างด้าวที่ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ตามประเภทของการตรวจลงตรา

25 พ.ย. 2562