เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate-E.C.)

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate-E.C.)

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 6 ก.พ. 2566

| 19,030 view
✈ คุณสมบัติ (Eligible applicants)

• ผู้หนีภัยการสู้รบ
Displaced persons*

• เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยหรือเด็กที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
Children who are not Thai nationals or children without registration status under the supervision of the Ministry of Social Development and Human Security

• คนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย
Aliens with no embassies or consulates in Thailand who have lost his/her passports

• ทารกของคนต่างด้าว ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย
Infants of aliens with no embassies or consulates in Thailand

ค่าธรรมเนียม
The fee for Emergency Certificate

300 บาท (300 baht)

สถานที่ยื่นคำร้อง (Place of Application)

กรมการกงสุล กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 (ช่อง 102-109) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทร 0-2203-5000 ต่อ 33319 หรือ 33321 หรือโทร 0-2575-1062 โทรสาร 0-2575-1066

Visas and Travel Documents Division, Department of Consular Affairs - 3rd floor (counter 102 – 109) Chaeng Watthana Road, Thung Song Hong sub-district, Lak Si District, Bangkok 10210.
Telephone number 0-2203-5000 ext. 33321 or 02-575-1062, Fax 0-2575-1066

เอกสารประกอบการพิจารณา (Requirements)

• แบบฟอร์มคำร้องกรอกข้อความสมบูรณ์
A completed application form (available at the service point)

• หนังสือแจ้งความ (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายและไม่มีสถานทูต / สถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
A police report (in cases where the applicants have lost his/her passport and do not have embassies/consulates in Thailand), together with additional 2 copies

• บัตรโดยสารเครื่องบินที่ยืนยันการจองเรียบร้อย พร้อมสำเนา 2 ชุด
A flight ticket confirmation to the country of origin, together with additional 2 copies

• รูปถ่ายขนาด 2-2 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน
Three (3) 2½ inch photographs. The photographs must be taken in full-face view directly facing the camera, without hat and sunglasses. The photographs must be taken within the last 6 months to reflect your current appearance

• หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย (กรณีเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
A letter from the Ministry of Interior (in case where the applicant is a displaced person*), together with additional 2 copies

• สูติบัตร (กรณีเด็กเกิดใหม่) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
The applicant’s birth certificate (in case where the applicant is a newborn), together with additional 2 copies

• หนังสือจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อนุญาตให้เด็กที่เป็นบุตรบุญธรรมออกไปนอกราชอาณาจักร (กรณีชาวต่างชาติรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด
Letter from the Ministry of Social Development and Human Security allowing adopted children to leave Thailand (in case where aliens adopt children without Thai nationality under the supervision of the Ministry of Social Development and Human Security), together with additional 2 copies

ระยะเวลาดำเนินงาน - 3 วันทำการ
The processing time is 3 working days.

*Displaced persons in the context of war