เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate-E.C.)

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate-E.C.)

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 พ.ย. 2565

| 14,879 view
✈ คุณสมบัติ

• ผู้ลี้ภัยทางการเมือง

• เด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์

• คนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย

• ทารกของคนต่างด้าว ซึ่งไม่มีสถานทูตหรือสถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย

ค่าธรรมเนียม

500 บาท

สถานที่ยื่นคำร้อง

กรมการกงสุล กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 (ช่อง 102-109) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทร 0-2203-5000 ต่อ 33319 หรือ 33321
หรือโทร 0-2575-1062
โทรสาร 0-2575-1066

เอกสารประกอบการพิจารณา

• แบบฟอร์มคำร้องกรอกข้อความสมบูรณ์

• หนังสือแจ้งความ (กรณีเป็นคนต่างด้าวที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายและไม่มีสถานทูต / สถานกงสุลของคนชาตินั้นในประเทศไทย) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด

• บัตรโดยสารเครื่องบินที่ยืนยันการจองเรียบร้อย พร้อมสำเนา 2 ชุด

• รูปถ่ายขนาด 2-2 นิ้วครึ่ง จำนวน 3 รูป หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำถ่ายมานานไม่เกิน 6 เดือน

• หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย (กรณีเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมือง) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด

• สูติบัตร (กรณีเด็กเกิดใหม่) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด

• หนังสือจากกรมประชาสงเคราะห์ (กรณีชาวต่างชาติรับเด็กที่ไม่มีสัญชาติไทยในความดูแลของกรมประชาสงเคราะห์) พร้อมสำเนาภาพถ่าย 2 ชุด