เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

| 290,364 view
    ประเภทของเอกสาร          เอกสารที่ต้องเตรียม      
 1. บัตรประจำตัวประชาชน    
     บัตรข้าราชการ 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน ตัวจริง
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล

  2. หนังสือสุทธิ 

  -  ต้นฉบับหนังสือสุทธิ + สำเนา
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 

  3. ทะเบียนบ้าน*
       (ทร. 14 / ทร. 14/1)  

  -  ต้นฉบับทะเบียนบ้าน + สำเนา
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
  -  ต้นฉบับเอกสารคัดสำเนา
     (กรณีเป็นการคัดฉบับสำเนาจาก
สำนักงานเขต /
      ที่ว่าการอำเภอ)                     

  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

  *หมายเหตุ  - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                        ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ

  4. สูติบัตร* 
      (ทร. 1, ทร. 1/1,
       ทร. 19/1, ทร. 19/4) 

 

  -  สูติบัตรตัวจริง + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  ต้นฉบับเอกสารคัดสำเนา
     (กรณีเป็นการคัดฉบับสำเนาจากสำนักงานเขต/
       ที่ว่าการอำเภอ) 

  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

 *หมายเหตุ  -  เอกสารที่จะนำไปใช้ในประเทศสเปน
                       ต้องรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่อำเภอด้วย
                    - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                      ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ

  5. มรณบัตร*
      (ทร. 1,  ทร. 1/1
       ทร. 19/1, ทร. 19/4)  

  -  มรณบัตรฉบับจริง + สำเนา
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  ต้นฉบับเอกสารคัดสำเนา
     (กรณีเป็นการคัดฉบับสำเนาจากสำนักงานเขต/
       ที่ว่าการอำเภอ)

  -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้ยื่นเอกสาร

* ผู้ยื่นเอกสารต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นบุตร/สามี – ภรรยา/
  พี่-น้องบิดามารดาเดียวกันกับผู้เสียชีวิต โดยมีเอกสาร
  แสดงความสัมพันธ์มาประกอบ เช่น สูติบัตร  ทะเบียนสมรส 

  *หมายเหตุ  - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ 
                        ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ

  6.  เอกสารมรณบัตร (ต่างประเทศ) 

   -   ต้นฉบับเอกสาร มรณบัตร ต่างประเทศที่ผ่านการรับรอง
       โดยสถานเอกอัครราชทูตของคนชาติผู้เสียชีวิต
ประจำประเทศไทย               -   คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แป
   -   บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของผู้ยื่นเอกสาร + สำเนา 
       หนังสือเดินทางผู้เสียชีวิต + สำเนา

* ผู้ยื่นเอกสารต้องมีความเกี่ยวข้องเป็นบุตร/สามี – ภรรยา/
  พี่-น้อง ทีมีบิดามารดาเดียวกันกับผู้เสียชีวิต โดยมีเอกสาร
  แสดงความสัมพันธ์ เช่น สูติบัตร ทะเบียนสมรส ที่ผ่าน
  การรับรองจากสถานทูตต่างประเทศ(ของผู้เสียชีวิต)
  ประจำประเทศไทย

  7. หนังสือรับรองความเป็นโสด  
      (เอกสารไทย) 

  -  หนังสือรับรองความเป็นโสด
     (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต/ที่ว่าการอำเภอออกให้) 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร  

  8. หนังสือรับรองความเป็นโสด 
      (เอกสารต่างประเทศ)  

  -  หนังสือรับรองความเป็นโสดที่สถานเอกอัครราชทูต
      ของคนชาติผู้ยื่นคำร้องประจำประเทศไทยออกให้
  -  คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
  -  คู่สมรสชาวต่างด้าว  ให้ยื่น
      -  สำเนาหนังสือเดินทาง
      -  หน้าการตรวจลงตรา (วีซ่า)
      -  หน้าการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทย
      -  รับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกหน้า 
  -  คู่สมรสฝ่ายไทย ให้ยื่น
      - บัตรประจำตัวประชาชน + สำเนา 
        พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

  หมายเหตุ  -  ระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยของ
                       ชาวต่างด้าวจะต้องยังไม่หมดอายุ 

  9. ใบสำคัญการสมรส (คร. 3)* 
       ทะเบียนการสมรส (คร. 2)*

  -  ต้นฉบับใบสำคัญการสมรส + สำเนา
  -  ต้นฉบับใบทะเบียนสมรส + สำเนา
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชน คู่สมรสทั้ง 2 ฝ่าย 
  -  กรณี คู่สมรสเป็นชาวต่างด้าว
     ใช้สำเนาหนังสือเดินทาง 

  *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                  ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ

  10.  เอกสารการสมรส (ต่างประเทศ) 

   -   ต้นฉบับเอกสารสมรสต่างประเทศที่ผ่านการรับรอง
       โดยสถานเอกอัครราชทูตของคนชาติผู้สมรส
       ประจำประเทศไทย 
   -   คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
   -   บัตรประจำตัวประชาชนของคู่สมรสคนไทย  
       หนังสือเดินทางของคู่สมรสชาวต่างด้าว


 หมายเหตุ  -  ระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยของ
                      ชาวต่างด้าวจะต้องยังไม่หมดอายุ 

  11.  หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทาง
         ไปต่างประเทศ
         

  -  หนังสือยินยอม
     (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอออกให้) 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองและบุตร

  12.  หนังสือรับรองการเกิด*  

  -  หนังสือรับรองการเกิด
     (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอออกให้) 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร 

  *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                       ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ

  13.  ใบสำคัญการหย่า (คร. 7)* 
          ทะเบียนการหย่า  (คร. 6)* 

  -  ต้นฉบับใบสำคัญการหย่า + สำเนา 
  -  ต้นฉบับใบทะเบียนการหย่า + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร 
  -  กรณีเจ้าของเอกสารเป็นชาวต่างด้าว ใช้หนังสือเดินทาง 

 *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                      ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ

  14.  ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว*  
         (คร. 22) 
         บันทึกฐานะแห่งครอบครัว

  -  ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว
     (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอออกให้)      
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

  *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                       ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ

  15.  หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล*
          (ช.2) 

  -  ต้นฉบับหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อสกุล + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร 

  *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                       ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ

  16. หนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว*
         (ช.3) 

  -  ต้นฉบับหนังสือสำคัญการเปลี่ยนชื่อตัว + สำเนา
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

  *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                       ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ  

  17.  หนังสือสำคัญการร่วมใช้ชื่อสกุล*
          (ช. 4) 

   -  ต้นฉบับหนังสือสำคัญการใช้ชื่อร่วมสกุล + สำเนา 
   -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
   -  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสาร

   *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                        ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่าง ๆ

  18.  หนังสือสำคัญการจดทะเบียน*
          เปลี่ยนชื่อสกุล (ช. 5) 

  -  ต้นฉบับหนังสือสำคัญการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
  -  สำเนาหนังสือสำคัญการจดทะเบียนฯ 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

  *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                       ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่าง ๆ

  19.  ประกาศราชกิจจานุเบกษาเรื่องการแปลงสัญชาติ/สละสัญชาติ/ได้สัญชาติ/เสียสัญชาติ

  -  ต้นฉบับประกาศราชกิจจานุเบกษาฯ หรือ
     สำเนาที่ผ่านการรับรองจากกลุ่มงานราชกิจจจา
     สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของเอกสาร

  20.  บันทึกการอุปการะบุตร (ปค. 14) 

  -  หนังสือรับรองการอุปการะบุตร
      (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอออกให้)        
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้ปกครอง

  21.  หลักฐานทหาร 

  -  ต้นฉบับเอกสารทางทหาร + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

  22.  เอกสารการศึกษา

  -   ต้นฉบับเอกสารการศึกษา + สำเนา   อาทิ 
       - ปริญญาบัตร 
       - ใบ transcript    
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล

  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

  23. ใบขับขี่ 

  -  ต้นฉบับใบขับขี่ + สำเนา  
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

   24.  หนังสือเดินทาง 

  -  หนังสือเดินทาง + สำเนา  
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

   25.  หนังสือเดินทาง  
           (ต่างประเทศ) 

  -  สำเนาหนังสือเดินทางต่างประเทศที่ผ่าน 
      การรับรองโดยสถานเอกอัครราชทูตของคนชาติ

      เจ้าของหนังสือเดินทาง ประจำประเทศไทย 
  -  คำแปลภาษาไทย ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล

  หมายเหตุ  -  ระยะเวลาการอนุญาตให้พำนักในประเทศไทยของ
                       ชาวต่างด้าวจะต้องยังไม่หมดอายุ 

  26. โฉนดที่ดิน 

  -  ต้นฉบับโฉนดที่ดิน + สำเนา 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

  27.  ใบแจ้งความ 

  -  ต้นฉบับใบแจ้งความ 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร     

  28.  หนังสือรับรองบุตร 

  -  หนังสือรับรองบุตร
     (ต้นฉบับที่สำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอออกให้) 
 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 

  -  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

  29.  ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม*

  -  ต้นฉบับทะเบียนรับบุตรบุญธรรม  
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 

  -  บัตรประจำตัวประชาชนผู้รับบุตรบุญธรรม

     *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                          ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ

 

  30.  ทะเบียนยกเลิกรับบุตรบุญธรรม*

  -  ต้นฉบับทะเบียนยกเลิกรับบุตรบุญธรรม 
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับบุตรบุญธรรม

     *หมายเหตุ - สามารถขอคัดฉบับภาษาอังกฤษ
                          ได้จากสำนักงานเขต / ที่ว่าการอำเภอต่างๆ
 

   31.  คำสั่งศาล

  -  คำสั่งศาลฉบับที่ผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากศาล
  -  คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองคำแปลโดยผู้แปล 
  -  บัตรประจำตัวประชาชนเจ้าของเอกสาร

การมอบอำนาจในประเทศไทย : หนังสือมอบอำนาจ (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมติดอากรแสตมป์ 10 บาท

สามารถสแกนเพื่อหนังสือมอบอำนาจประเภทต่าง ๆ เพื่อยื่นรับรองนิติกรณ์เอกสารได้ที่นี่ 

Qr_Code_นส_มอบอำนาจ

หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ ประเภทบุคคลธรรมดามอบอำนาจให้กระทำกรณีเดียวได้ ที่นี่

การมอบอำนาจจากต่างประเทศ :
- คนไทยทำหนังสือมอบอำนาจ (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ผ่านสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ที่ได้รับมอบหมายในประเทศนั้น ๆ

- หนังสือมอบอำนาจของคนต่างด้าว (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน) ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่มีอำนาจของประเทศนั้นๆ
  และสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่ของไทยในประเทศนั้น ๆ หรือที่ได้รับมอบหมาย

หมายเหตุ* กรณีมอบอำนาจ ผู้มอบอำนาจต้องบรรลุนิติภาวะแล้ว (อายุ 20 ปีขึ้นไป) หากยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ผู้ปกครอง
เป็นผู้มอบอำนาจ หรือผู้ปกครองยื่นขอการรับรองนิติกรณ์เอกสารแทนได้ พร้อมแนบเอกสารแสดง
ความสัมพันธ์ประกอบ เช่น สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาทะเบียนบ้านของบุตร เป็นต้น