หนังสือเดินทางคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens-T.D.)

หนังสือเดินทางคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens-T.D.)

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 90,592 view
✈ คุณสมบัติ

• คนต่างด้าวที่มีถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทย หรือบุคคลที่ไม่อาจขอรับหรือถูกปฏิเสธการออกหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางจากทางการของประเทศที่ตนเคยได้รับสัญชาติเดิม

• บุคคลไร้สัญชาติที่พำนักอยู่ในประเทศไทย

• คนต่างด้าวที่ได้รับถิ่นที่อยู่ถาวรในประเทศไทยภายใต้โครงการให้ถิ่นที่อยู่ถาวรแก่คนต่างด้าวภายใต้โครงการลงทุนเป็นกรณีพิเศษ 10 ล้านบาท

อายุเอกสาร

1 ปี

ค่าธรรมเนียม

500 บาท

สถานที่ยื่นคำร้อง

กรมการกงสุล กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 (ช่อง 102-109) ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพ 10210
โทร 0-2203-5000 ต่อ 33319 หรือ 33321
หรือโทร 0-2575-1062
โทรสาร 0-2575-1066

เอกสารประกอบการพิจารณา

• แบบฟอร์มคำร้องกรอกข้อความสมบูรณ์

• ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว

• ทะเบียนบ้าน

• ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ (ถ้ามี)

• เอกสารเดินทางคนต่างด้าวเล่มเดิม (ถ้ามี)

• หนังสือแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย กรณีถือบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (สีชมพู) หรือบัตรประจำตัวบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน (สีขาว)