บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

26 พ.ย. 2562

    มีขั้นตอน / เอกสาร ดังนี้   

    Procedure of Mailing Service   

 1. เขียนคำร้อง  

    - คำร้องของรับรองเอกสาร

    - หนังสือมอบอำนาจ
      (กรณียื่นแทนเจ้าของเอกสาร)    

 1.  Fill out the Legalization application form

     - download here

     - If apply for other person,
       power of attorney is required.   

 2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
      หน้าหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ) 
      ของเจ้าของเอกสาร

 2.  Copy of Thai identification card or
      Copy of passport (Foreigner)
      of document holder

 3.  สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
      (กรณียื่นแทนบริษัท)  

 3.  If represent a company,
      certified letter from the company
      is required.

 4.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ
      หน้าหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างชาติ)
      ของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบ 

 4.  If apply with power of attorney,
      please provide a copy of
      Thai identification card
      or passport of both parties. 

 5. เอกสารที่จะรับรองฉบับจริง + สำเนา

 5. Original document(s) + 1 copy

 6. คำแปลภาษาอังกฤษ ลงนามรับรองโดยผู้แปล
     เช่น รับรองคำแปลถูกต้อง
     (กรณีแปลภาษาอังกฤษเป็นไทย)
     หรือ Certified Correct Translation
     (กรณีแปลภาษาไทยเป็นอังกฤษ)  

 6. Translation certified by the translator

 7. ซื้อธนาณัติจำนวนเงินค่ารับรองเอกสาร
     แบบใหม่ เริ่ม 11 ตุลาคม 2547
     (ชุดละ 400 บาท - แปลไทยเป็นอังกฤษ)
     (ชุดละ 400 บาท - แปลอังกฤษเป็นไทย) 
     บวกค่าส่ง EMS อีก 60 บาท
     สั่งจ่าย ปณ.หลักสี่
     ในนาม นายอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ

 7. Processing fee (400 baht/document)
     and returned express mail postage fee
     (60 baht) in form of money order
     payable to
     Mr. Adulsak Chobchuaychart

 8. ส่งเอกสารทั้งหมดมาที่

     คุณอดุลย์ศักดิ์ ชอบช่วยชาติ
     กองสัญชาติและนิติกรณ์
     กรมการกงสุล
     กระทรวงการต่างประเทศ
     เลขที่ 123 ถนนแจ้งวัฒนะ
     เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

 8. Please mail all required items to
     Mr. Adulsak Chobchuaychart,
     Legalization Division,
     Consular Department,
     Ministry of Foreign Affairs,
     123 Changwattana Road,
     Laksi, Bangkok 10210

 9. ติดต่อสอบถาม
     โทร.      02-575-1058 ถึง 60  
     โทรสาร  02-575-1054 
     

 9. For more information, please contact
     Tel. 02-575-1058-60
     Fax 02-575-1054
    

10. กรุณาเขียนหมายเลขโทรศัพท์ผู้รัอง
      ที่ติดต่อได้สะดวก

 10. Please provide the applicant's mobile
       /telephone number.