ค่าธรรมเนียมระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง

ค่าธรรมเนียมระยะเวลาการผลิตและจัดส่ง

26 พ.ย. 2562

การผลิตหนังสือเดินทาง

ความเร่งด่วน ค่าธรรมเนียม สถานที่ทำ สถานที่รับ
ธรรมดา 1,000 บาท ทุกสำนักงาน* ต่างจังหวัดจัดส่งไปรษณีย์ 5-7 วันทำการ
ด่วนพิเศษ
(รับเล่มในวันเดียวกัน)
3,000 บาท ทุกสำนักงาน*
(ก่อน 11.00 น.)
กรมการกงสุล

* ยกเว้นศูนย์บริการฯ ที่กระทรวงแรงงาน
 

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

กรณี เอกสารประกอบ / การดำเนินการ
กรณีมารับเล่มหนังสือเดินทาง
ด้วยตนเอง
1. ใบรับเล่มหนังสือเดินทางฉบับจริง
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่น
มารับเล่มแทน
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจ
    พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
2. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของผู้รับมอบอำนาจ
กรณีต้องแสดงเอกสารเพิ่มเติม
ในวันรับเล่ม
แสดงเอกสารต้นฉบับ 
(ไม่รับพิจารณาสำเนาเอกสาร)
กรณีหนังสือเดินทางเล่มเดิม
ยังไม่หมดอายุ
ต้องนำหนังสือเดินทางฉบับเดิมไปยกเลิกในวันรับเล่ม หากสูญหาย ต้องนำใบแจ้งความ และแบบฟอร์มหนังสือเดินทางสูญหาย หรือถูกขโมยที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วไปแสดง
กรณีจัดส่งหนังสือเดินทาง
ทางไปรษณีย์
ผู้ขอรับหนังสือเดินทางที่ชำระค่าส่งไปรษณีย์แล้วจะต้องมีผู้อยู่รอรับหนังสือเดินทาง ณ ที่อยู่ไปรษณีย์เท่านั้น มิฉะนั้น ท่านจะต้องติดต่อขอรับด้วยตนเอง ณ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ กรุงเทพฯ หรือต้องชำระค่าส่งใหม่ทางไปรษณีย์

 

การจัดส่งหนังสือเดินทางผ่านไปรษณีย์

รูปแบบการจัดส่ง ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา หมายเหตุ
ไปรษณีย์ EMS 40 บาท ภายใน 5-7
วันทำการ
ทุกสำนักงาน
ยกเว้น MRT คลองเตย

 

หมายเหตุ

  • ไม่มีการคืนค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางใดๆ ซึ่งได้ชำระแล้ว
  • ไม่สามารถรับหนังสือเดินทางก่อนกำหนดที่ได้ระบุไว้ในใบรับเล่มได้
  • ระยะเวลาการจัดส่งนับจากวันที่ยื่นคำร้อง
  • กองหนังสือเดินทางขอสงวนสิทธิ์การทำลายหนังสือเดินทาง หากไม่ติดต่อหรือรับเล่มตามกำหนดภายใน 90 วัน