คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

คนเดินทางผ่านราชอาณาจักร (Transit Visa)

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 43,884 view
✈ คุณสมบัติ

การตรวจลงตราประเภทนี้จะออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อการใดการหนึ่ง ดังต่อไปนี้

เพื่อเดินทางผ่านราชอาณาจักร (TS)

เพื่อเล่นกีฬา (S)

เป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร (C)

อายุวีซ่า

3 เดือน

ระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักร

30 วัน ต่อครั้ง

ค่าธรรมเนียม

800 บาท
(ไม่เกิน 4 ครั้ง)

จำนวนเงินติดตัว*

10,000 บาท / คน

20,000 บาท / ครอบครัว

เอกสารประกอบการพิจารณา

• หนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง อายุใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน

• แบบฟอร์มวีซ่าที่กรอกข้อความสมบูรณ์

• รูปถ่ายขนาด 2 ½ นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน /ไม่สวมหมวก และแว่นตาดำ)

• บัตรโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม

• หลักฐานที่แสดงว่าจะเดินทางออกจากประเทศไทยหลังจากสิ้นสุดการท่องเที่ยว เช่น บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ หรือที่จะเดินทางไปยังประเทศที่สาม

สำหรับ (TS) วีซ่าของประเทศที่สามในหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง

สำหรับ (S) หนังสือเชิญให้เข้าร่วมในการแข่งขันกีฬา

สำหรับ (C) หนังสือรับรองว่าเป็นผู้ควบคุมพาหนะหรือเป็นคนประจำพาหนะที่เข้ามายังท่า สถานี หรือท้องที่ในราชอาณาจักร

• ทั้งนี้ อาจขอให้แสดงเอกสารเพิ่มเติมหรือสัมภาษณ์ผู้ขอรับการตรวจลงตราด้วย

หมายเหตุ

• * จำนวนเงินติดตัว คือ จำนวนเงินที่คนต่างด้าวต้องมีติดตัวขณะเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรต้องมีเงิน หรือเอกสารที่จะพึงจ่ายหรือแลกเปลี่ยนได้เป็นมูลค่าเท่ากับอัตราแลกเปลี่ยนเป็นเงินไทยไม่น้อยกว่าที่กำหนด

• คนต่างด้าวที่ประสงค์จะขยายระยะเวลาพำนักในประเทศไทยหรือเปลี่ยนแปลงประเภทวีซ่า ต้องยื่นคำร้อง ณ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ศูนย์ราชการฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โทร. 02-141-9889 เว็บไซต์ http://www.immigration.go.th การพิจารณาอนุมัติขึ้นอยู่กับดุลพินิจของเจ้าพนักงานตรวจคนเข้าเมือง