การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ

การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 มิ.ย. 2567

| 228,905 view

เอกสารกระทรวงมหาดไทย

การรับรองเอกสารที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขตหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของกระทรวงมหาดไทย

 1. เอกสารทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว
  • สูติบัตร
  • มรณบัตร
  • ใบสำคัญการจดทะเบียนสมรส / ทะเบียนสมรส
  • ใบสำคัญการจดทะเบียนหย่า / ทะเบียนหย่า
  • ทะเบียนบ้าน
  • บัตรประชาชน
  • หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อสกุล ช.2
  • หนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว ช.3
  • หนังสือสำคัญแสดงการร่วมใช้ชื่อสกุล ช.4
 2. หนังสือรับรองที่ออกโดยที่ว่าการอำเภอ กิ่งอำเภอ สำนักงานเขต
  • หนังสือรับรองสถานภาพสมรส (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  • หนังสือรับรองการเกิด
 3. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
  • ประกาศการแปลงสัญชาติ
  • ประกาศการเสียสัญชาติ
  • ประกาศการได้สัญชาติ
 4. ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เอกสารกระทรวงกลาโหม

การรับรอง - เอกสารกระทรวงกลาโหม

 • แบบ สด. 9 (หนังสือลงบัญชีทหารกองเกิน)
 • แบบ สด. 43 (หลักฐานการผ่านรับราชการทหาร)

เอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

การรับรอง - เอกสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 • หนังสือรับรองความประพฤติ (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 • หนังสือรับรองการไม่มีประวัติอาชญากรรม (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

เอกสารศาล

การรับรอง - เอกสารเกี่ยวกับศาล

 • คำพิพากษา
 • คำสั่งศาล

การดำเนินการ

 • ต้องขอคัดสำเนาจากศาล
 • ศาลจะรับรองสำเนาถูกต้องให้
 • นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

เอกสารธุรกิจการค้า

การรับรอง - เอกสารธุรกิจการค้า (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

 1. หนังสือรับรองธนาคารว่ามีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การรับรอง
  • เอกสารธนาคารต้นฉบับ
   เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ธนาคารที่ปรากฎบนเอกสาร
 2. ใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า - Certificate of Origin (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การรับรอง
  • ใบกำกับสินค้าออกโดยหอการค้า
   เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย
 3. ใบกำกับราคาสินค้า - Invoice / Packing List / Bill of Lading (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การรับรอง
  • เอกสารที่ผ่านการรับรองจากหอการค้า
   เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่หอการค้าไทย
 4. Phytosanitary Certificate (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การรับรอง
  • เอกสารกรมวิชาการเกษตร (ภาษาอังกฤษ)
   เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กระทรวงเกษตรฯ
 5. Health Certificate for Fishery and aguaculture product originating in Thailand (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การรับรอง
  • เอกสารกรมประมง (ภาษาอังกฤษ)
   เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าหน้าที่กรมประมง
 6. Certificate of Manufacturer (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การรับรอง
  • เอกสารองค์การอาหารและยา (ภาษาอังกฤษ)
   เพื่อรับรองลายมือชื่อเลขาธิการ องค์การฯ
 7. หนังสือบริคณห์สนธิ (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การดำเนินการ
  • บริษัทต้องไปขอคัดสำเนาจากกระทรวงพาณิชย์
  • กระทรวงพาณิชย์ จะรับรองสำเนาถูกต้อง
  • นำเอกสารไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 8. หนังสือรับรองบริษัท (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การดำเนินการ
  • บริษัทต้องไปขอคัดสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะรับรองสำเนาถูกต้อง โดยสามารถคัดฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ
  • หากคัดฉบับภาษาไทย ให้นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 9. ข้อบังคับ (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การดำเนินการ
  • บริษัทต้องไปขอคัดสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะรับรองสำเนาถูกต้อง
  • นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 10. งบการเงิน/งบดุล (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การดำเนินการ
  • บริษัทต้องไปขอคัดสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะรับรองสำเนาถูกต้อง
  • นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 11. สำเนาบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การดำเนินการ
  • บริษัทต้องไปขอคัดสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะรับรองสำเนาถูกต้อง
  • นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 12. รายการจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การดำเนินการ
  • บริษัทต้องไปขอคัดสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะรับรองสำเนาถูกต้อง
  • นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 13. รายการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม และ/หรือมติพิเศษ (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การดำเนินการ
  • บริษัทต้องไปขอคัดสำเนาจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
  • กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ จะรับรองสำเนาถูกต้อง
  • นำไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*หมายเหตุ สามารถขอคัดสำเนาเอกสาร 7 - 13 จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผ่านระบบออนไลน์ของกระทรวงพาณิชย์

เอกสารบริษัท

การรับรองเอกสาร - เอกสารบริษัท

 1. การนิติกรณ์ลายมือชื่อกรรมการบริษัท
  • ใช้หนังสือรับรองบริษัทที่มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
  • นำตราประทับของบริษัทมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
  • กรรมการบริษัทลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 
   • กรณีที่กรรมการบริษัทมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เองไม่ได้ ต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทางและนำหนังสือเดินทางฉบับจริงของกรรมการบริษัทมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
 2. การนิติกรณ์ลายมือชื่อคนไทยหรือกรรมการบริษัทไทยที่เป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
  • กรณีคนไทยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ
   หากต้องการให้กรมการกงสุลนิติกรณ์ลายมือชื่อกรรมการหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นคนไทยดังกล่าวในเอกสารบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอนิติกรณ์จะต้องนำหนังสือรับรองบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศดังกล่าว (ซึ่งมีการระบุชื่อคนไทยเป็นกรรมการหรือผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศ) ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานโนตารีพับลิกหรือกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น และสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้นมาแสดงต่อกรมการกงสุลก่อน หลังจากนั้นจึงนำเอกสารมาขอรับการนิติกรณ์ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศของไทย
  • กรณีบริษัทไทยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ หากต้องการให้กรมการกงสุลนิติกรณ์ลายมือชื่อกรรมการบริษัทไทยดังกล่าวในฐานะผู้ถือหุ้นในบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ผู้ขอนิติกรณ์จะต้องนำหนังสือรับรองบริษัทที่จดทะเบียนในต่างประเทศดังกล่าว (ซึ่งมีการระบุชื่อบริษัทไทยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทต่างประเทศ) ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานโนตารีพับลิกหรือกระทรวงการต่างประเทศของประเทศนั้น และสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยในประเทศนั้นมาแสดงต่อกรมการกงสุลก่อน

 

เอกสารการแพทย์

การรับรองเอกสาร - เอกสารการแพทย์ (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

 1. ใบรับรองแพทย์ - ออกโดยโรงพยาบาลของรัฐบาล (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
 2. ใบรับรองแพทย์ - ออกโดยโรงพยาบาลของเอกชน (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การรับรอง
  • ใบรับรองแพทย์
   เพื่อรับรองลายมือชื่อแพทย์ / รับรองลายมือชื่อแพทยสภา
 3. หนังสือรับรอง - การตรวจพิสูจน์หมู่เลือดและ DNA (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  • เอกสารโรงพยาบาลรัฐบาล
  • เอกสารโรงพยาบาลเอกชน
   เพื่อรับรองลายมือชื่อแพทย์ / รับรองลายมือชื่อแพทยสภา
 4. หนังสือรับรอง - ศัลยกรรมความงาม (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)
  การรับรอง
  • ใบรับรองแพทย์
   เพื่อรับรองลายมือชื่อแพทย์ / รับรองลายมือชื่อแพทยสภา

เอกสารการศึกษา

การรับรองเอกสาร - เอกสารการศึกษา

 1. เอกสารการศึกษา - สถานศึกษาของรัฐบาล
  • ประกาศนียบัตร
  • ปริญญาบัตร
  • ใบแสดงผลการเรียน
 2. เอกสารการศึกษา - สถานศึกษาของเอกชน
  • ประกาศนียบัตร
  • ปริญญาบัตร
  • ใบแสดงผลการเรียน

  การรับรอง

  • สำเนาปริญญาบัตร / ประกาศนียบัตร
   เพื่อรับรองลายมือชื่อ อธิการบดี / ผู้มีอำนาจลงนาม
  • ใบแสดงผลการเรียน / ใบรับรองผลการเรียน
   เพื่อรับรองลายมือชื่อ นายทะเบียน / เจ้าหน้าที่
 3. ใบรับรอง - การฝึกอบรม
  • ประกาศนียบัตร
  • หนังสือรับรองว่าได้อบรมจากสถาบันเสริมสวย หรือ แพทย์แผนโบราณเอกชน

  การรับรอง

  • ใบประกาศ
   เพื่อรับรองลายมือชื่อเจ้าของโรงเรียน / สถาบัน

หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ

การรับรอง - หนังสือยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ (ต้องมีอายุไม่เกิน 6 เดือน)

การนำบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ถึง 20 ปี) ไปต่างประเทศ

 1. กรณี บิดา - มารดา จดทะเบียนสมรสกัน

  ขึ้นอยู่กับความยินยอมของ บิดา - มารดา หากยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศได้ สามารถดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

  1. บิดา - มารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม
  2. นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  3. นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล
  4. เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง
 2. กรณี บิดา - มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน

  2.1 บิดา - มารดา อยู่ด้วยกัน และยินยอมให้บุตรไปต่างประเทศ ให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. บิดา - มารดา ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือยินยอม
  2. นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  3. นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล
  4. เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง

  2.2 บิดา - มารดา แยกทางกัน และไม่สามารถติดต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้ ให้ดำเนินการ ดังนี้

  1. ให้ บิดา หรือ มารดา ผู้ที่จะนำบุตรไปต่างประเทศ ติดต่ออำเภอ / เขต เพื่อทำหนังสือรับรองอุปการะเลี้ยงดูบุตร ว่าบุตรอยู่ในความดูแลของใคร และผู้นั้นเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมแต่เพียงผู้เดียว
  2. นำหนังสือยินยอม ไปแปลเป็นภาษาอังกฤษ
  3. นำหนังสือยินยอม + คำแปลภาษาอังกฤษ มายื่นขอรับรองนิติกรณ์ที่กองสัญชาติฯ กรมการกงสุล
  4. เมื่อเอกสารได้รับการรับรองแล้ว สามารถนำไปให้สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศที่เกี่ยวข้องที่ตั้งอยู่ในประเทศไทยรับรองอีกครั้ง