คนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนัก ในราชอาณาจักรระยะยาว (Long Stay O-A , O-X)

คนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 10 ปี (Long Stay O-X)

26 พ.ย. 2562

คนอยู่ชั่วคราวเพื่อการพำนักในราชอาณาจักรระยะยาว 1 ปี (Long Stay O-A)

26 พ.ย. 2562