แบบฟอร์มลงทะเบียนคนไทยในต่างประเทศ
การลงทะเบียนตามแบบฟอร์มข้างล่างจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง สำหรับท่านที่จะเดินทางหรือพำนักในต่างประเทศ เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญไทยในต่างประเทศ จะสามารถติดต่อและส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งให้ความช่วยเหลือท่านในกรณีฉุกเฉิน โดยเฉพาะท่านที่จะพำนักอยู่ในต่างประเทศเกินกว่า 2 สัปดาห์ขึ้นไป
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า *

ชื่อ - นามสกุล (ไทย) *

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) *

เพศ *
เกิดเมื่อวันที่ *

ที่อยู่ในประเทศไทย *

จังหวัด *
โทรศัพท์ *

โทรสาร

อีเมล์

รูปถ่าย

ส่วนที่ 2 ข้อมูลหนังสือเดินทางของผู้ลงทะเบียน
หนังสือเดินทางเลขที่ *

ออกให้ที่ *

เมื่อวันที่ *

หมดอายุวันที่ *

เลขบัตรประจำตัวประชาชน *

ออกให้ที่ *

ที่อยู่ตามบัตรประจำตัวประชาชน *

ส่วนที่ 3 ข้อมูลการเดินทาง/พำนักในต่างประเทศ
ข้าพเจ้าจะเดินทางไป/พำนักอยู่ในประเทศ *
เมือง *

ตั้งแต่วันที่ *

ถึง *

ที่พำนักในต่างประเทศ *

มีกำหนดเวลาพัก (วัน / สัปดาห์ / เดือน / ปี) *

ชื่อ-ที่อยู่ผู้รับผิดชอบหรือบุคคลที่ติดต่อได้ *

โทรศัพท์ *

โทรสาร

อีเมล์

ส่วนที่ 4 ชื่อบิดา มารดา คู่สมรส หรือบุคคลใกล้ชิดที่ติดต่อได้ในประเทศไทยในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ- นามสกุล *

ที่อยู่ *

โทรศัพท์ *

โทรสาร

อีเมล์

ส่วนที่ 5 ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม
ข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม