แบบฟอร์มช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ

การขอความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศทางอินเตอร์เน็ต

กรณีที่ท่านมีญาติพี่น้องประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยาก ในต่างประเทศ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถูกหลอกลวง สูญหาย เจ็บป่วย เสียชีวิต ต้องการให้กระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลและกดปุ่มตกลงท้ายคำร้อง ทั้งนี้โปรดกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือโดยกระทรวงการต่างประเทศจะใช้ข้อมูลดังกล่าวในทางราชการเท่านั้น

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือ
ชื่อ - นามสกุล *

ที่อยู่ *

เลขบัตรประจำตัวประชาชน *

จังหวัด *
โทรศัพท์ *

โทรสาร

อีเมล์

รูปถ่าย

ความสัมพันธ์กับผู้ตกทุกข์ *

ส่วนที่ 2 ขอความอนุเคราะห์กระทรวงการต่างประเทศดำเนินการช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ดังนี้
(สามารถเลือกได้มากกว่า 1 รายการ)

ส่วนที่ 3 ข้อมูลของผู้ตกทุกข์ / ผู้ประสบปัญหา / ผู้เสียชีวิต ที่อยู่ต่างประเทศ
ชื่อ - นามสกุล (ไทย) *

ชื่อ - นามสกุล (อังกฤษ) *

ที่อยู่ในประเทศไทย *

จังหวัด *
ที่อยู่ในต่างประเทศ *

ประเทศ *
โทรศัพท์ *

โทรสาร

อีเมล์

ชื่อและที่อยู่ของบุคคลอื่นที่สามารถติดต่อได้ในต่างประเทศ (กรณีที่ไม่สามารถติดต่อผู้ตกทุกข์ได้)

ส่วนที่ 4 ข้อมูลรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ / บุคคลที่หลอกลวง / รายละเอียดของสถานที่ที่ถูกขังหรือที่เกิดเหตุ ฯลฯ
ข้อมูลรายละเอียดที่จะเป็นประโยชน์ในการให้ความช่วยเหลือ เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการ / บุคคลที่หลอกลวง / รายละเอียดของสถานที่ที่ถูกขังหรือที่เกิดเหตุ ฯลฯ (กรุณากรอกข้อมูลรายละเอียดให้มากที่สุด)

ส่วนที่ 5 เอกสารประกอบ (กรุณาแฟกซ์เอกสารมาที่ หมายเลขโทรสาร 0-2575-1052)
เอกสารประกอบ

5.1 เอกสารของผู้ร้องขอ / ผู้ขอความช่วยเหลือ
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน


5.2 ผู้ตกทุกข์ (ถ้ามี)
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาหนังสือเดินทาง
4. รูปถ่าย