บริการ

บริการ

รับรองนิติกรณ์เอกสาร

กองสัญชาติและนิติกรณ์

โทรศัพท์ : 091-723 3604
E-mail : [email protected]

ปัจจุบัน สามารถขอเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษได้ที่สำนักงานเขต/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ ทั้งหมด 30 ประเภท ได้แก่ คลิกที่นี่
The 30 types of Official Documents in English can now be obtained at all districts in Thailand. Details Click here


จองคิวออนไลน์
รับรองนิติกรณ์เอกสาร
ขั้นตอนการรับรองเอกสาร
สถานที่ให้บริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร
การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานต่างๆ
เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับการนิติกรณ์
เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
หลักการปฏิบัติในการแปลเอกสารเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร
บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์
ข้อมูลสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนต่างๆ
หลักการปฏิบัติในการแปลเอกสารเพื่อการนิติกรณ์เอกสาร

5 มี.ค. 2567

notice/ประกาศ

10 ก.พ. 2564

ข้อมูลสำหรับประชาชนเกี่ยวกับการจดทะเบียนต่างๆ

27 ก.พ. 2567

ความร่วมมือทางกระบวนการยุติธรรม

26 พ.ย. 2562

ระเบียบกรมการกงสุล เรื่องการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

12 ก.ค. 2565

บริการรับรองเอกสารทางไปรษณีย์

26 พ.ย. 2562

ตัวอย่างแบบฟอร์มเอกสารภาษาอังกฤษ

26 พ.ย. 2562

เอกสารการทะเบียนภาษาอังกฤษ

26 พ.ย. 2562

เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อขอรับบริการรับรองนิติกรณ์เอกสาร

26 พ.ย. 2562