สถิติการให้บริการ

 

กองคุ้มครอง - สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม 2563)
กองสัญชาติ – สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม 2563)
กองหนังสือ – สถิติการให้บริการหนังสือเดินทาง ปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม 2563)
กองวีซ่า – สถิติการตรวจลงตรา ปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม 2563)
สถิติจำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม 2563)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2563 (มกราคม - พฤษภาคม)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2562
สถิติจำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2562
สถิติการให้บริการหนังสือเดินทาง ปี 2561-2562
สถิติการตรวจลงตรา ปี 2561-2562
สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2562 (แยกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือ)
สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2562 (จำแนกตามภูมิภาค)
สถิติงานรับรองนิติกรณ์ ประจำปี 2562
สถิติการขอรับการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ปี 2562