7,032 view

สถิติการให้บริการ

 

สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทย ปี 2565 (มกราคม - มีนาคม)
สถิติการให้บริการหนังสือเดินทาง ปี 2565
สถิติการตรวจลงตรา ปี 2565 (มกราคม-มีนาคม)
สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ปี 2565 (มกราคม - มีนาคม)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2565 (มกราคม - มีนาคม)
สถิติจำนวนคนไทยรวมใน ตปท. ปี 2564
สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทย ปี 2564
สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ปี 2564
สถิติการตรวจลงตรา ปี 2564
สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ปี 2564
สถิติการให้บริการหนังสือเดินทาง ปี 2564
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2564
สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม 2563)
สถิติการรับรองนิติกรณ์เอกสาร ปี 2563
สถิติการให้บริการหนังสือเดินทาง ปี 2563
สถิติการตรวจลงตรา ปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม 2563)
สถิติจำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2563 (มกราคม-พฤษภาคม 2563)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2564 (มกราคม - เมษายน)
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2563
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน พ.ศ.2562
สถิติจำนวนคนไทยในต่างประเทศ ปี 2562
สถิติการให้บริการหนังสือเดินทาง ปี 2561-2562
สถิติการตรวจลงตรา ปี 2561-2562
สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2562 (แยกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือ)
สถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ ปี 2562 (จำแนกตามภูมิภาค)
สถิติงานรับรองนิติกรณ์ ประจำปี 2562
สถิติการขอรับการตรวจลงตราของสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ ปี 2562