วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ส.ค. 2565

| 1,981 view

ผู้บริหารกรมการกงสุล

นายชาตรี อรรจนานันท์
นายฉัตรชัย วิริยเวชกุล
อธิบดีกรมการกงสุล
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
รองอธิบดีกรมการกงสุล
นายจาตุรนต์ ไชยะคำ
นายจาตุรนต์ ไชยะคำ
รองอธิบดีกรมการกงสุล
นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
เลขานุการกรม
นายบัญชา ยืนยงจงเจริญ
นายนฤชัย นินนาท
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
นายศฐา อารยะกุล
นายศฐา อารยะกุล
ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์
นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์
นายกาจฐิติ วิวัธวานนท์
ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง