13,191 view

ผู้บริหารกรมการกงสุล

นายชาตรี อรรจนานันท์
นายรุจ ธรรมมงคล
อธิบดีกรมการกงสุล
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์
รองอธิบดีกรมการกงสุล
นายนฤชัย นินนาท
นายนฤชัย นินนาท
รองอธิบดีกรมการกงสุล
นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
นางประเทืองทิพย์ ศิริวิเทศ
เลขานุการกรม
นายอำนาจ พละพลีวัลย์
ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
นายชวดล นิปธานนนท์
ผู้อำนวยการกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
นางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล
ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์
นายศฐา อารยะกุล
นายศฐา อารยะกุล
ผู้อำนวยการกองหนังสือเดินทาง