29,836 view

ประวัติกรมการกงสุล

Chulalongkorn_LoC
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ
ทรงสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2418

              พระบาทสมเด็จพระจุลจอมจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงสถาปนากระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2418 โดยทรงให้เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี ดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง การต่างประเทศคนแรก ระหว่าง ปี พ.ศ. 2418-2428

เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี
เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ
คนแรก ระหว่างปี 2418-2428
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการฯ
เสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศ
12 มิถุนายน พ.ศ. 2428 - 28 มิถุนายน พ.ศ. 2466

              ในปี พ.ศ. 2428 สมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ได้ขึ้นดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวง การต่างประเทศ โครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศได้รับการปรับปรุงให้ทันสมัยขึ้น โดยแรกเริ่ม ประกอบด้วยกอง จำนวน 5 กอง โดยกองการกงสุล เป็นหนึ่งหน่วยงานของกระทรวงการต่างประเทศ ในปี พ.ศ. 2435 มีการปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวง การต่างประเทศ สถานะของกรมการกงสุล นับเป็นกองหนึ่งในกรมการเมือง และแม้ว่าจะมีการปรับโครงสร้างอีกใน พ.ศ. 2475 พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2535 กิจการกงสุล ของกระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินไปโดยหลายหน่วยงานย่อยในกระทรวงการต่างประเทศ จนกระทั่ง พ.ศ. 2541 จึงได้มีการปรับโครงสร้างของกระทรวงการต่างประเทศอีกครั้ง โดยได้จัดตั้งกรมการกงสุล และรวบรวมหน่วยงานที่รับผิดชอบในกิจการกงสุลเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ในด้านนี้ เป็นการเฉพาะ กรมการกงสุลได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2542 โดย ฯพณฯ นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรี ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีฯ

นโยบาย

             รัฐบาลได้ดำเนินนโยบายการทูตเพื่อประชาชน เพื่อให้นโยบายการต่างประเทศสามารถตอบสนอง ต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนคนไทยได้เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลด้านต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในการทำให้การต่างประเทศเป็นการต่างประเทศของประชาชนและเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง อันจะเป็นการสนับสนุนกระบวนการพัฒนาประชาธิปไตย แบบมีส่วนร่วมภายในประเทศอีกทางหนึ่ง  

วิสัยทัศน์

"องค์กรนำในการให้บริการด้านการกงสุลที่ทันสมัยและดีที่สุดเพื่อคนไทย"
"Digital Department of the Best & Smart Consular Services for Thai People"

พันธกิจ

  1. ประสานและอำนวยความสะดวกสถานทูต สถานกงสุลในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศภายใน 24 ชั่วโมง
  2. ดำเนินมาตรการ/โครงการป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ทั้งในประเทศและนอกประเทศ
  3. จัดตั้งสำนักงานหนังสือเดินทาง ในส่วนภูมิภาคตามความเหมาะสมและจัดหน่วยหนังสือเดินทาง เคลื่อนที่ไปยังจังหวัดต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลได้รับบริการอย่างทั่วถึง
  4. ขยายงานบริการด้านการกงสุล ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด ด้วยการเพิ่มงานบริการรับเรื่องส่งต่อในการให้ความช่วยเหลือคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และงานบริการด้านนิติกรณ์
  5. นำนวัตกรรมการให้บริการด้านกงสุลเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชน

โครงสร้างภายในกรมการกงสุล

กรมการกงสุลแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 หน่วยงาน ดังนี้
  1. สำนักงานเลขานุการกรม
  2. กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ
  3. กองสัญชาติและนิติกรณ์
  4. กองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว
  5. กองหนังสือเดินทาง