คำถามที่พบบ่อย

Q

ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ถ้าทำหนังสือเดินทางหายจะต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อไม่มีสถานทูตของประเทศนั้นตั้งอยู่ในประเทศไทย

ชาวต่างชาติที่พำนักในประเทศไทย ถ้าทำหนังสือเดินทางหายจะต้องดำเนินการอย่างไร เมื่อไม่มีสถานทูตของประเทศนั้นตั้งอยู่ในประเทศไทย

A

สามารถติดต่อกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เพื่อขอออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate – EC.)

สามารถติดต่อกองตรวจลงตราและเอกสารเดินทางคนต่างด้าว ชั้น 3 กรมการกงสุล แจ้งวัฒนะ เพื่อขอออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Certificate – EC.)

Q

วีซ่าคู่หมั้นกับวีซ่าแต่งงานแตกต่างกันหรือไม่ สามารถยื่นขอได้ที่ไหน และสามารถอยู่ในประเทศไทยได้กี่วัน

วีซ่าคู่หมั้นกับวีซ่าแต่งงานแตกต่างกันหรือไม่ สามารถยื่นขอได้ที่ไหน และสามารถอยู่ในประเทศไทยได้กี่วัน

A

สำหรับประเทศไทยไม่มีวีซ่าคู่หมั้น จะมีเป็นวีซ่าคู่สมรส หากต้องการขอวีซ่าคู่สมรส (Non-O) ชาวต่างชาติต้องแต่งงานกับคนสัญชาติไทย และมีหนังสือแสดงการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสามารถติดต่อขอทำวีซ่าที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นขยายเวลาพำนักล่วงหน้า 30 วันก่อนหมดเวลาพำนักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

สำหรับประเทศไทยไม่มีวีซ่าคู่หมั้น จะมีเป็นวีซ่าคู่สมรส หากต้องการขอวีซ่าคู่สมรส (Non-O) ชาวต่างชาติต้องแต่งงานกับคนสัญชาติไทย และมีหนังสือแสดงการจดทะเบียนสมรส ซึ่งสามารถติดต่อขอทำวีซ่าที่สถานทูตไทยในต่างประเทศ โดยมีระยะเวลาพำนักในราชอาณาจักรไทย ครั้งละไม่เกิน 90 วัน และควรยื่นขยายเวลาพำนักล่วงหน้า 30 วันก่อนหมดเวลาพำนักที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

Q

หากผู้สูงอายุชาวต่างชาติต้องการขอวีซ่าเข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นการถาวร จะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

หากผู้สูงอายุชาวต่างชาติต้องการขอวีซ่าเข้ามาพำนักอาศัยในประเทศไทยเป็นการถาวร จะต้องมีเงื่อนไขอย่างไรบ้าง

A

จำเป็นต้องมีเอกสารเบื้องต้นดังนี้
1.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอ
2.หลักฐานแสดงการเดินทาง
3.หลักฐานทางการเงินของผู้ร้องขอที่แสดงรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 65,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท (ถ้าขอจากสถานทูตจะใช้บัญชีในประเทศที่ขอหรือบัญชีในประเทศไทยก็ได้ หากปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย ต้องใช้บัญชีในประเทศไทยเท่านั้น)
4.ข้อมูลประวัติส่วนตัว
5.หนังสือแสดงผลการตรวจสอบประวัติ
6.หนังสือรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม และมีอายุ 50 ปีขึ้นไป

จำเป็นต้องมีเอกสารเบื้องต้นดังนี้
1.สำเนาหนังสือเดินทางของผู้ขอ
2.หลักฐานแสดงการเดินทาง
3.หลักฐานทางการเงินของผู้ร้องขอที่แสดงรายได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 65,000 บาท หรือมีเงินฝากในบัญชีไม่ต่ำกว่า 800,000 บาท (ถ้าขอจากสถานทูตจะใช้บัญชีในประเทศที่ขอหรือบัญชีในประเทศไทยก็ได้ หากปัจจุบันอาศัยอยู่ที่ประเทศไทย ต้องใช้บัญชีในประเทศไทยเท่านั้น)
4.ข้อมูลประวัติส่วนตัว
5.หนังสือแสดงผลการตรวจสอบประวัติ
6.หนังสือรับรองแพทย์ว่าไม่เป็นโรคต้องห้าม และมีอายุ 50 ปีขึ้นไป

Q

ในกรณีที่มีความประสงค์จะเดินทางจากสนามบินในต่างประเทศกลับมายังประเทศไทย โดยวิธีการซื้อตั๋วไปประเทศอื่นที่สามารถต่อเครื่องไปยังประเทศไทยได้ แต่เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุมัติการซื้อตั๋ว เนื่องจากผู้เดินทางไม่มีวีซ่าประเทศนั้น ซึ่งผู้เดินทางได้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของประเทศนั้น แล้วพบว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นเพื่อต่อเครื่องโดยไม่ต้องขอวีซ่า ดังนั้นจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง

ในกรณีที่มีความประสงค์จะเดินทางจากสนามบินในต่างประเทศกลับมายังประเทศไทย โดยวิธีการซื้อตั๋วไปประเทศอื่นที่สามารถต่อเครื่องไปยังประเทศไทยได้ แต่เจ้าหน้าที่สายการบินไม่อนุมัติการซื้อตั๋ว เนื่องจากผู้เดินทางไม่มีวีซ่าประเทศนั้น ซึ่งผู้เดินทางได้ตรวจสอบจากเว็บไซต์ของประเทศนั้น แล้วพบว่ามีข้อยกเว้นสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไปยังประเทศนั้นเพื่อต่อเครื่องโดยไม่ต้องขอวีซ่า ดังนั้นจะสามารถดำเนินการได้อย่างไรบ้าง

A

แนะนำให้ทางสนามบินตรวจสอบไปยังสถานทูตของประเทศนั้น และให้ผู้เดินทางติดต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้น เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

แนะนำให้ทางสนามบินตรวจสอบไปยังสถานทูตของประเทศนั้น และให้ผู้เดินทางติดต่อสถานทูตไทยในประเทศนั้น เพื่อขอความช่วยเหลือต่อไป

Q

ควรดำเนินการอย่างไรหากต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.)

ควรดำเนินการอย่างไรหากต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.)

A

สำหรับผู้เดินทางที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.) เมื่อต้องการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย ต้องดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศนั้น ๆ โดยสามารถขอได้ที่สถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย และก่อนการเดินทางออกจะต้องแจ้งการเข้า-ออก (Re-entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ก่อนการเดินทางออกนอกประเทศทุกครั้ง

สำหรับผู้เดินทางที่ถือเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.) เมื่อต้องการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรไทย ต้องดำเนินการขอวีซ่าเข้าประเทศนั้น ๆ โดยสามารถขอได้ที่สถานทูตประเทศนั้น ๆ ในประเทศไทย และก่อนการเดินทางออกจะต้องแจ้งการเข้า-ออก (Re-entry) ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ก่อนการเดินทางออกนอกประเทศทุกครั้ง

Q

การขอเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.) จะใช้ระยะเวลานานเท่าใด

การขอเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.) จะใช้ระยะเวลานานเท่าใด

A

หากดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเที่ยงวันทำการ จะสามารถติดต่อรับได้ภายในวันที่ยื่นขอ หากติดต่อหลังเที่ยงวัน จะสามารถรับเอกสารได้ในวันถัดไป

หากดำเนินการติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเที่ยงวันทำการ จะสามารถติดต่อรับได้ภายในวันที่ยื่นขอ หากติดต่อหลังเที่ยงวัน จะสามารถรับเอกสารได้ในวันถัดไป

Q

การยื่นเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.) และการขอต่ออายุสามารถมอบให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแทนได้หรือไม่

การยื่นเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.) และการขอต่ออายุสามารถมอบให้บุคคลอื่นมายื่นเอกสารแทนได้หรือไม่

A

การขอเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.) และการขอต่ออายุไม่สามารถให้บุคคลอื่นมายื่นขอแทนได้ แต่ในกรณีการมารับเอกสารที่ได้ยื่นขอแล้ว สามารถมอบให้บุคคลอื่นมารับแทนได้

การขอเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าว (T.D.) และการขอต่ออายุไม่สามารถให้บุคคลอื่นมายื่นขอแทนได้ แต่ในกรณีการมารับเอกสารที่ได้ยื่นขอแล้ว สามารถมอบให้บุคคลอื่นมารับแทนได้

Q

ต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นอาสาสมัครไม่มีค่าตอบแทน (อาสาและทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา) ต้องขอวีซ่าประเภทไหน

ต่างชาติเข้ามาทำงานเป็นอาสาสมัครไม่มีค่าตอบแทน (อาสาและทำวิจัยเกี่ยวกับการศึกษา) ต้องขอวีซ่าประเภทไหน

A

ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ผู้ขอนำไปยื่นขอที่สถานทูต เพราะหากไม่ได้ค่าตอบแทนโดยปกติเป็น Non O หากมูลนิธิเตรียมเอกสารให้ไปยื่นขอจะได้เป็น Non O /single

ขึ้นอยู่กับเอกสารที่ผู้ขอนำไปยื่นขอที่สถานทูต เพราะหากไม่ได้ค่าตอบแทนโดยปกติเป็น Non O หากมูลนิธิเตรียมเอกสารให้ไปยื่นขอจะได้เป็น Non O /single

Q

กรณีอยู่ภายในสนามบิน ประมาณ 12-24 ชั่วโมง ต้องทำการขอวีซ่า Transit หรือไม่

กรณีอยู่ภายในสนามบิน ประมาณ 12-24 ชั่วโมง ต้องทำการขอวีซ่า Transit หรือไม่

A

- รอต่อเครื่องอยู่ในสนามบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง (ไม่ออกไปไหน) ไม่ต้องขอวีซ่า Transit
- ถ้าเกิน 12 ชั่วโมงต้องขอจากประเทศไทย ไม่สามารถขอที่สนามบินได้

- รอต่อเครื่องอยู่ในสนามบินไม่เกิน 12 ชั่วโมง (ไม่ออกไปไหน) ไม่ต้องขอวีซ่า Transit
- ถ้าเกิน 12 ชั่วโมงต้องขอจากประเทศไทย ไม่สามารถขอที่สนามบินได้

Q

Visa แต่ละประเภท แตกต่างกันอย่างไร?

Visa แต่ละประเภท แตกต่างกันอย่างไร?

A

Visa แต่ละประเภท มีความแตกต่างกันตามวัถตุประสงค์การเดินทาง ซึ่งคุณสมบัติ เอกสารประกอบ
ค่าธรรมเนียม รวมถึงระยะเวลาการอนุญาติจะแตกต่างกันไป

Visa แต่ละประเภท มีความแตกต่างกันตามวัถตุประสงค์การเดินทาง ซึ่งคุณสมบัติ เอกสารประกอบ
ค่าธรรมเนียม รวมถึงระยะเวลาการอนุญาติจะแตกต่างกันไป

Q

Visa คืออะไรครับ คนไทยต้องใช้หรือไม่?

Visa คืออะไรครับ คนไทยต้องใช้หรือไม่?

A

การเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือ
   1. หนังสือเดินทาง
   2. Visa เข้าประเทศนั้นในหนังสือเดินทาง
   3. ตั๋วเครื่องบิน
   4. เงินสำหรับใช้จ่าย เป็นเงินสกุลท้องถิ่นหรือเงินสกุลหลักที่ประเทศนั้นๆ
โดย Visa คือการขออนุญาตเข้าประเทศอื่นค่ะ คนไทยต้องมี visa ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆ

การเดินทางไปต่างประเทศ สิ่งที่จำเป็นต้องมีก็คือ
   1. หนังสือเดินทาง
   2. Visa เข้าประเทศนั้นในหนังสือเดินทาง
   3. ตั๋วเครื่องบิน
   4. เงินสำหรับใช้จ่าย เป็นเงินสกุลท้องถิ่นหรือเงินสกุลหลักที่ประเทศนั้นๆ
โดย Visa คือการขออนุญาตเข้าประเทศอื่นค่ะ คนไทยต้องมี visa ก่อนที่จะเดินทางไปประเทศต่างๆ