Thailand Pass FAQs

Thailand Pass FAQs

วันที่นำเข้าข้อมูล 1 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 มิ.ย. 2565

| 1,087,081 view

สถานะ ณ วันที่ 1 มิ.ย. 2565 เวลา 11.00 น.
Status as of 1 Jun. 2022 at 11.00 hrs.

Thailand Pass FAQs
คำถามที่พบบ่อย

- Effective from 1 November 2021, all travelers arriving in Thailand by air are required to register with Thailand Pass in order to travel into Thailand.

- Starting 1 June 2022, Thai nationals (Thai passport holders) are no longer required to register on Thailand Pass and may enter Thailand without quarantine or COVID-19 tests upon arrival. However, they must bring either their certificate of vaccination or, if unvaccinated / not fully vaccinated, a COVID-19 RT-PCR or Professional ATK test result issued within 72 hours before departure.

- ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศทุกคน ต้องลงทะเบียน Thailand Pass

- ผู้เดินทางสัญชาติไทย (ใช้หนังสือเดินทางไทย) ที่มีกำหนดเดินทางถึงประเทศไทยทางอากาศและทางบก ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass และสามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้ตามปกติ ไม่ต้องเข้ารับการกักตัวหรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ถือสัญชาติไทยต้องนำหลักฐานการได้รับวัคซีน หรือผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Professional ATK หรือ RT-PCR (กรณีไม่ได้รับวัคซีน/รับวัคซีนไม่ครบ) ติดตัวมาด้วย

- Thailand Pass QR Code will be automatically issued within 1 – 2 hours. Please note that your entry to Thailand is not determined solely by the Thailand Pass QR Code, but also by the validity of your documents attached therein.

- ท่ระบบจะออก Thailand Pass QR Code ให้โดยอัตโนมัติภายใน 1 – 2 ชั่วโมง ทั้งนี้ เอกสารภายใน Thailand Pass QR Code จะต้องครบถ้วนและเป็นเอกสารที่ถูกต้อง ท่านจึงจะสามารถเดินทางเข้าประเทศได้

- Yes.
-Applicants can use their approved Thailand Pass QR Code to enter Thailand on different date of arrival if the new date of arrival is within 72 hours (3 days) after the original date of arrival as indicated on the QR Code (no need to re-apply or modify your application). Be advised that for those entering Thailand using an RT-PCR / Professional ATK test result, your test result must remain valid by the time of your departure from the port of origin. Further note that each Thailand Pass QR Code can be used only once.

- สามารถทำได้
- ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass QR Code สามารถเปลี่ยนแปลงวันเดินทางเข้าไทยโดยใช้ QR Code ที่ได้รับอนุมัติเดิม (ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่) หากกำหนดวันเดินทางใหม่ อยู่ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง (3 วัน) หลังวันเดินทางที่ระบุ ทั้งนี้ ผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศโดยใช้ผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK จะต้องมีผลตรวจที่ยังมีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนกำหนดเดินทาง และโปรดทราบว่า Thailand Pass QR Code สามารถใช้ได้สำหรับการเดินทางเข้าประเทศเพียงครั้งเดียวเท่านั้น

- No. However, children aged below 18 can register alongside their parents and they will be granted the same entry scheme as their parents.

- ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นกรณีเด็กอายุต่ำกว่า 18 ที่สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ร่วมกับของผู้ปกครองได้ โดยจะได้สิทธิ์ในการเดินทางเข้าประเทศไทยภายใต้มาตรการเดียวกันกับผู้ปกครอง

- Currently, Thailand Pass is for those who plan to travel to Thailand by air and land only. Passengers who plan to arrive by boat must contact the Royal Thai Embassy / Royal Thai Consulate-General in your area for COE issuance.

- ปัจจุบัน การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass รองรับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศและทางบกเท่านั้น ผู้เดินทางเข้าทางเรือต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่ เพื่อขอเอกสาร COE

- If you do not carry a mobile phone with the QR Code, you may print out a hard copy (A5) of the QR code and bring it with you to present it to the officers at the airport. Preferably, you could register with Thailand Pass on your PC and print out the QR Code. You also have the option to download your Thailand Pass QR Code to your Apple Wallet/Walletpasses to facilitate your travels.

- หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสาร (ขนาด A5) และนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยท่านอาจลงทะเบียน Thailand Pass บนคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสาร ทั้งนี้ ท่านสามารถ download QR Code ในมือถือผ่าน Apple Wallet/ Walletpasses เพื่อความสะดวกใจนการเดินทางของท่านด้วย

- If you have problem accessing Thailand Pass on mobile device, please access the site on Desktop mode or on your PC.

- หากท่านประสบปัญหาไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ Thailand Pass ได้จากโทรศัพท์มือถือ โปรดเข้าเว็บไซต์ Thailand Pass โดยใช้ Desktop mode หรือจากคอมพิวเตอร์ (PC)

- No. However, you must have a proof of insurance with minimum coverage of at least 10,000 USD and COVID-19 test result (RT-PCR / Professional ATK), issued within 72 hours before your travel or a certificate of vaccination.
- If you are passing through the immigration control, you must register the Thailand Pass.
- You are permitted to transit in Thailand for the maximum of 24 hours without passing through immigration control.

- ไม่ต้อง อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องมีหลักฐานการประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR / Professional ATK) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทาง หรือเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่
- กรณีการเปลี่ยนเครื่องที่ต้องผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง จะต้องลงทะเบียน Thailand Pass
- ท่านสามารถรอเปลี่ยนเครื่องบิน (เพื่อไปยังประเทศอื่น) ในประเทศไทยได้ไม่เกิน 24 ชั่วโมง โดยไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

- No. Effective from 1 February 2022, travellers departing from all countries / territories are eligible to enter Thailand under the No Quarantine scheme.

- ไม่ ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2565 เป็นต้นไป ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว สามารถเดินทางมาได้จากทุกประเทศ/พื้นที่ต้นทาง

What are the required documents for Thailand Pass registration?

Documentation Required

No Quarantine

Passport Copy

Vaccination Certificate
*Not required for children aged below 18 travelling with their parents

Insurance

(Minimum coverage 10,000 USD)
*Expats living and working in Thailand under a valid visa or residential permit are required to provide proof of insurance coverage in Thailand with a minimum coverage of 10,000 USD or valid social security card or certifying letter from employer.

* Thai nationals are not required to provide proof of insurance coverage.

Hotel Reservation

Not required

RT-PCR test result (within 72 hrs. before departure)

If Unvaccinated / Not fully vaccinated person

Thai Visa

If required

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนบน Thailand Pass?

- เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันตามรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เอกสาร

ยกเว้นการกักตัว

เข้ารับการกักตัว

สำเนาหนังสือเดินทาง

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19
*เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปีที่เดินทางพร้อมผู้ปกครองไม่จำเป็นต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19

ไม่จำเป็น

กรมธรรม์ประกันภัย

(วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ)
* ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคมหรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง

*ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว.

หลักฐานการจ่ายเงินค่าที่พัก / โรงแรม

ไม่จำเป็น

AQ (5 วัน)

ผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK (ผลออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนวันเดินทาง)

กรณีผู้ไม่ได้รับวัคซีน / ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

ไม่จำเป็น

Thai Visa

หากจำเป็น

หากจำเป็น

Children aged below 5:
 - VVaccination not required if travelling with parents / legal guardian
Children aged 5 - 17:
 - Able to travel alone if vaccinated with 1 dose of COVID-19 vaccine no less than 14 days
Children aged below 18:
 - Vaccination not required if travelling with parents / legal guardian
All age group may travel alone (unaccompanied) if fully vaccinated

เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี
 - ไม่จำเป็นต้องได้รับวัคซีนหากเดินทางพร้อมผู้ปกครอง
เด็กอายุต่ำ 5 - 17 ปี
 - หากได้รับวัคซีนแล้ว 1 เข็ม สามารถเดินทางเข้าไทยโดยลำพังได้
เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
 -หากไม่เคยได้รับวัคซีน ต้องเดินทางพร้อมกับผู้ปกครอง
ทุกกลุ่มอายุ หากได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยโดยลำพังได้

The vaccines approved by Thailand include;
- CoronaVac (Sinovac)
- AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield)
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
- Moderna
- COVILO (Sinopharm)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Sputnik V
- Covaxin
- Novavax / Covovax
- Medigen
- Sputnik Light
- TURKOVAC / ERUCOV-VAC

วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยประกอบด้วย
- CoronaVac (Sinovac)
- AstraZeneca (Vaxzevria, Covishield)
- Pfizer-BioNTech (Comirnaty)
- Moderna
- COVILO (Sinopharm)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Sputnik V
- Covaxin
- Novavax / Covovax
- Medigen- Sputnik Light
- TURKOVAC / ERUCOV-VAC

Thailand fully recognizes mixed vaccination. However, your second dose needs to be administered based on the recommended timeframe for each vaccine type (first dose), as follows;
- 1st dose (Sinovac) = 2nd dose after 2 weeks
- 1st dose (AstraZeneca) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (Pfizer-BioNTech = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Moderna) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (Sinopharm) = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Sputnik V) = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Covaxin) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (Novavax) = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Medigen) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (TURKOVAC) = 2nd dose after 4 weeks
*To be considered fully vaccinated, your 2nd dose must be administered at least 14 days before your travel.
*Those vaccinated with Janssen (Johnson&Johnson) vaccine do not need to receive their 2nd dose to be considered fully vaccinated.
*Those vaccinated with Sputnik Light vaccine do not need to receive their 2nd dose to be considered fully vaccinated.

ประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มสองจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรก ดังนี้
- เข็มแรก (Sinovac) = เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (AstraZeneca) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Moderna) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Sinopharm) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Sputnik V) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Covaxin) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Novavax) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Medigen) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (TURKOVAC) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
* ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง
* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน
* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Sputnik Light จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน

- Yes. You need to submit both the certificates of your 1st (1/2) and 2nd (2/2) doses of vaccination. However, you can use your 2/2 EU Digital COVID Certificate (DCC) as reference of both your 1st and 2nd doses of vaccination.

- ใช่ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องอัพโหลดเอกสารรับรอบการฉีดวัคซีนของทั้งเข็มที่ 1 (1/2) และเข็มที่ 2 (2/2) อย่างไรก็ดีผู้ลงทะเบียนสามารถใช้เอกสาร EU Digital COVID Certificate (DCC) ของเข็มที่ 2 (2/2) เป็นหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนของทั้งเข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 ได้

- Yes. Those previously infected with COVID-19 are considered fully vaccinated if they have received a single dose of COVID-19 vaccine at any time after their recovery. Please be advised that your proof or medical record of COVID-19 recovery must be submitted alongside your single-dose vaccination certificate.
- If you have been fully vaccinated before contracting COVID-19, you are still considered to be fully vaccinated.

- ได้ โดยหากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม หลังจากหายป่วย โดยไม่กำหนดระยะเวลา โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว
- หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

- Yes
- Expats living and working in Thailand under a valid visa or residential permit are required to provide proof of insurance coverage in Thailand with a minimum coverage of 10,000 USD or valid social security card or certified letter from their employer.
- Thai nationals are not required to provide proof of insurance coverage as they are covered by Thailand’s universal healthcare programme.

- จำเป็น
- ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคม หรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง
- ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

- No. You can also use a standard/general insurance or health insurance with a minimum coverage of 10,000 USD.

- ไม่จำเป็น โดยสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบอื่น อาทิ ประกันทั่วไปหรือประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ แทนได้

- Your personal information is encrypted and safe with Thailand Pass as it will be used for the purpose of approving and facilitating your arrival in Thailand only.

- ข้อมูลส่วนตัวของท่านบนระบบ Thailand Pass จะได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อการพิจารณาอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศไทยของท่านเท่านั้น

- More information can be found on the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand’s website (https://consular.mfa.go.th), or you may contact the Royal Thai Embassy / Royal Thai Consulate-General in your area for more information.
- For information and follow up regarding your application status on Thailand Pass, you can contact the Tourism Authority of Thailand or Phuket Authority (if travelling to Phuket). Their contact details can be found on Thailand Pass website.

- ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (https://consular.mfa.go.th) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในพื้นที่ของท่าน
- หากท่านต้องการสอบถามและติดตามสถานะการลงทะเบียนบน Thailand Pass ของท่าน ท่านสามารถติดต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) หรือภูเก็ต (ในกรณีเดินทางเข้าภูเก็ต) โดยท่านสามารถหาข้อมูลติดต่อได้จากหน้าเว็บไซต์ของ Thailand Pass

เอกสารประกอบ

Thailand_Pass_FAQs_THAI-ENG__1_June_2022_11.00.pdf