Thailand Pass FAQs

Thailand Pass FAQs

19 พ.ย. 2564

272,361 view

สถานะ ณ วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 11.30 น.
Status as of 19 Nov 2021 at 11.30 a.m.

Thailand Pass FAQs
คำถามที่พบบ่อย

- Effective from 1 November 2021, all travelers arriving in Thailand by air are required to register with Thailand Pass in order to travel into Thailand.

- ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศทุกคน ต้องลงทะเบียน Thailand Pass

- It is required that applicants submit their registration at least 7 days before their intended travel date. Applicants with vaccine certificates from 30 countries / territories that share their PKI QR Code information with Thailand can expect their applications to be automatically approved; for others, the process may take 3 to 7 days.

- ท่านต้องลงทะเบียนและส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนวันเดินทาง โดยผู้ลงทะเบียนที่มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนจาก 30 ประเทศ / พื้นที่ที่ไทยมีข้อมูล PKI QR Code จะได้รับการพิจารณาการลงทะเบียน โดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบียนท่านอื่นจะได้รับการพิจารณาภายใน 3 – 7 วัน

- Yes. However, flight changes are permitted within 72 hours from the original flight time registered in the Thailand Pass without the need to apply for a new Thailand Pass QR Code, provided that all other required documents remain valid.

- สามารถทำได้ อย่างไรก็ดี ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ผู้เดินทางสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินได้ไม่เกิน 72 ชั่วโมง จากเที่ยวบินเดิมที่ลงทะเบียนไว้กับ Thailand Pass โดยไม่ต้องขอ Thailand Pass QR Code ใหม่ ทั้งนี้ เอกสารอื่น ๆ ยังคงต้องมีความสมบูรณ์และมีอายุการใช้งานตามที่กำหนดไว้

- No, except for travelling with children as the conditions below.

- For the Exemption from Quarantine scheme, everyone aged 12 or over must submit an individual registration through Thailand Pass. Children aged under 12 can be added into their parents’ registration under the section Personal Information.
- For Sandbox Programme, everyone aged 18 or over must submit an individual registration through Thailand Pass. Children aged under 18 can be added into their parents’ registration under the section Personal Information.

- ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นกรณีเดินทางพร้อมเด็กตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

- กรณีเดินทางเข้าประเทศโดยไม่กักกันตัว:: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว
- กรณีเดินทางเข้าประเทศผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว: ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วน ข้อมูลส่วนตัว

- Exemption from Quarantine scheme: You can travel to any destination in Thailand if the RT-PCR test conducted on your day of arrival is negative.
- Sandbox Programme: You can travel freely in the Sandbox area for the duration of 7 days if the RT-PCR test conducted on your day of arrival is negative (can stay in the province that your hotel is located only, travelling across different Sandbox areas is not permitted). Once you have completed your 7-day mandatory stay at SHA+ hotel within the Sandbox area, you can travel to any destination in Thailand.
- Alternative Quarantine scheme (without vaccination): You will need to undergo your 10-day mandatory quarantine at your AQ hotel / accommodation. Once you have completed your 10-day mandatory quarantine, you can travel to any destination in Thailand.

- รูปแบบยกเว้นการกักกัน : ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน
- รูปแบบ Sandbox : ท่านสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วจะต้องต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน (ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ Sandbox ไม่สามารถเดินทางข้ามพื้นที่ Sandbox ต่าง ๆ ได้ ต้องอยู่ใน พื้นที่ Sandbox เฉพาะในจังหวัดที่โรงแรมตั้งอยู่เท่านั้น) ภายหลังจากอยู่ในพื้นที่ Sandbox ครบ 7 วันแล้ว ท่านจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยได้อย่างอิสระ
- รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (กรณีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19) : ท่านจะต้องได้รับการกักกันให้ครบ 10 วันในโรงแรม/ที่พัก AQ โดยเมื่อครบ 10 วันแล้ว ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

- No. Currently, Thailand Pass is for those who plan to travel to Thailand by air only. Passengers who plan to arrive by land or sea must contact the Royal Thai Embassy / Royal Thai Consulate-General in your area for COE issuance.

- ไม่สามารถทำได้ โดยปัจจุบัน การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass รองรับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศเท่านั้น ผู้เดินทางเข้าทางบกหรือทางน้ำต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต/ สถานกงสุลใหญ่เพื่อขอ COE

- The registration system for passengers who plan to travel to Thailand by land and sea is still under consideration.

- หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาขยายระบบให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางบกและทางน้ำ

- If you do not carry a mobile phone with the QR Code, you may print out a hard copy of the QR code and bring it with you to present it to the officers at the airport. Preferably, you could register with Thailand Pass on your PC and print out the QR Code

- หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสารและนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ / โดยท่านอาจลงทะเบียน Thailand Pass บนคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสาร

- If you have problem accessing Thailand Pass on mobile device, please access the site on Desktop mode or on your PC.

- หากท่านประสบปัญหาไม่สามารถเข้าเว็บไซต์ Thailand Pass ได้จากโทรศัพท์มือถือ โปรดเข้าเว็บไซต์ Thailand Pass โดยใช้ Desktop mode หรือจากคอมพิวเตอร์ (PC)

- No. However, you must have a proof of insurance with minimum coverage of at least 50,000 USD and COVID-19 test result (RT-PCR), issued within 72 hours before your travel.

- ไม่ต้อง อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องมีหลักฐานการประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

- You need to stay in the listed countries / territories for at least 21 consecutive days (can stay in several listed countries / territories for a total of 21 consecutive days) before being eligible for the Exemption from Quarantine scheme.

- ท่านจะต้องอยู่ในประเทศ/พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน (สามารถพำนักอยู่ได้ในหลายประเทศ/พื้นที่ในรายชื่อ โดยรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน) ก่อนที่จะเข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

- Yes. However, please make sure that you do not stay in non-listed countries / territories during your travel after leaving and before re-entering Thailand (except for Transit purpose); otherwise you will be ineligible for the Exemption from Quarantine scheme.

- ได้ โดยท่านจะต้องไม่เดินทางไปยังประเทศ/พื้นที่นอกรายชื่อยกเว้นการกักตัวในช่วงระหว่างที่เดินทางออก จากประเทศไทยและเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ยกเว้นกรณีแวะเปลี่ยนเครื่อง) มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

- Yes. However, your transit in non-listed country / territory must not exceed the duration of 12 hours and you must not pass immigration control; otherwise you will not be eligible for the Exemption from Quarantine scheme.

- ได้ อย่างไรก็ดี การแวะเปลี่ยนเครื่องของท่านต้องใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง และต้องไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว

- The list of countries / territories eligible for the Exemption from Quarantine scheme are constantly being considered and revised. Please stay tuned for more updates. In the meantime, if you want to travel to Thailand, you can do so through the Sandbox Programme or Alternative Quarantine, depending on your vaccination history.

- รายชื่อประเทศ/พื้นที่ที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการกักกันจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างนี้ หากต้องการเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถทำได้ โดยเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox หรือ Alternative Quarantine โดยขึ้นอยู่กับประวัติการฉีดวัคซีน

What are the required documents for Thailand Pass registration?

- Requirements vary depending on the scheme which you are planning to enter Thailand. Details are as follows:

Documentation Required

Exemption from Quarantine

(Test and Go)

Sandbox Programme

Alternative Quarantine

Passport Copy

Vaccination Certificate

Not required

Insurance

(Minimum coverage 50,000 USD)
* Expats living and working in Thailand under a valid visa or residential permit are required to provide proof of insurance coverage in Thailand with a minimum coverage of 50,000 USD or valid social security card or certifying letter from employer.

* Thai nationals are not required to provide proof of insurance coverage.

 

Hotel Reservation

SHA+/AQ for 1 day

SHA+ for 7 days

AQ for 10 days

Thai Visa

If required

If required

If required

** The applicant is also required to have an RT-PCR test result that is issued within 72 hours before departure and bring the results to present to the Health Control station upon arrival. This requirement is not required for Thai nationals entering under the AQ scheme. Please note that your test result must be in hard copy and in Thai or English language only.

** If the applicant’s RT-PCR test result is positive, they must present a COVID-19 recovery form certifying that the applicant has recovered from COVID-19 within 3 months before their travel.

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการลงทะเบียนบน Thailand Pass?

- เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันตามรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เอกสาร

การยกเว้นการกักตัว

(Test and Go)

พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
(Sandbox Programme)

การกักตัว ณ สถานกักกัน
(Alternative Quarantine)

สำเนาหนังสือเดินทาง

เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19

ไม่จำเป็น

กรมธรรม์ประกันภัย

(วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ)


* ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคมหรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง

* ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว.

 

หลักฐานการจ่ายเงินค่าที่พัก / โรงแรม

SHA+/AQ (1 วัน)

SHA+ (7 วัน)

AQ (10 วัน)

วีซ่าประเทศไทย

หากจำเป็น

หากจำเป็น

หากจำเป็น

** นอกจากนี้ ท่านจะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยข้อกำหนดนี้ยกเว้นสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ารับการกักตัว ณ สถานกักกัน (Alternative Quarantine) ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) จะต้องเป็นรูปแบบเอกสาร (hard copy) และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น

** ทั้งนี้ หากผลตรวจหาเชื้อโควิด - 19 (RT-PCR) เป็นบวก ให้ผู้ลงทะเบียนมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่าเป็นผู้เคยติดเชื้อและหายแล้วไม่เกิน 3 เดือนมาแสดงประกอบด้วย

- For the Exemption from Quarantine scheme, all persons aged 12 or over must have a vaccination certificate confirming that they have been fully vaccinated at least 14 days before their travel in order to be able to enter Thailand.
- For Sandbox Programme, all persons aged 18 or over must have a vaccination certificate confirming that they have been fully vaccinated at least 14 days before their travel in order to be able to enter Thailand.

- ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 12 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้วก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักกัน
- ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 18 ปีขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้วก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Programme)

The vaccines approved by Thailand include;
- CoronaVac (Sinovac)
- AstraZeneca
- Pfizer-BioNTech
- Moderna
- COVILO (Sinopharm)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Sputnik V
- Covaxin

วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยประกอบด้วย
- CoronaVac (Sinovac)
- AstraZeneca
- Pfizer-BioNTech
- Moderna
- COVILO (Sinopharm)
- Janssen (Johnson & Johnson)
- Sputnik V
- Covaxin

Thailand fully recognizes mixed vaccination. However, your second dose needs to be administered based on the recommended timeframe for each vaccine type (first dose), as follows;
- 1st dose (Sinovac) = 2nd dose after 2 weeks
- 1st dose (AstraZeneca) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (Pfizer-BioNTech = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Moderna) = 2nd dose after 4 weeks
- 1st dose (Sinopharm) = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Sputnik V) = 2nd dose after 3 weeks
- 1st dose (Covaxin) = 2nd dose after 4 weeks
*To be considered fully vaccinated, your 2nd dose must be administered at least 14 days before your travel.
*Those vaccinated with Janssen (Johnson&Johnson) vaccine do not need to receive their 2nd dose to be considered fully vaccinated.

ประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มสองจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรก ดังนี้
- เข็มแรก (Sinovac) = เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (AstraZeneca) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Moderna) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Sinopharm) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Sputnik V) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
- เข็มแรก (Covaxin) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
* ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง
* ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน

- Yes. You need to submit both the certificates of your 1st (1/2) and 2nd (2/2) doses of vaccination.

- ใช่ โดยผู้ลงทะเบียนจะต้องอัพโหลดเอกสารรับรอบการฉีดวัคซีนของทั้งเข็มที่ 1 (1/2) และเข็มที่ 2 (2/2)

- Yes. Those previously infected with COVID-19 are considered fully vaccinated if they have received a single dose of COVID-19 vaccine within 3 months after their recovery. In this case, your proof or medical record of COVID-19 recovery must be submitted alongside your single-dose vaccination certificate.
- If you have been fully vaccinated before contracting COVID-19, you are still considered to be fully vaccinated.

- ได้ โดยหากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากหายป่วย โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว
- หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

- AQ hotels are the hotels eligible to be used as quarantine sites under the AQ scheme as well as designated venues to wait for your RT-PCR result under the Exemption from Quarantine scheme.
- SHA+ hotels / accommodations are hotels that meet the “Amazing Thailand Safety and Health Administration” standards and are eligible to be used as hotels under the Sandbox Programme and as venues to wait for your RT-PCR result under the Exemption from Quarantine scheme.
- The list of SHA+ / AQ hotels can be accessed through the following link: https://bit.ly/3556nel

- โรงแรม AQ คือ โรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักกันสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ AQ และเป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน
- โรงแรม/ที่พัก SHA+ คือ โรงแรมที่ได้มาตรฐาน “Amazing Thailand Safety and Health Administration” และใช้เป็นโรงแรมที่พักสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Sandbox และเป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักกัน
- ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหารายชื่อโรงแรม AQ / SHA+ ได้จาก https://bit.ly/3556nel

- You should book your hotel starting from the day before your flight arrives. For example, if you arrive in Thailand on 2 November 2021 at 1am, you should book your hotel for the duration of 1 – 2 November 2021 (1 night). Once your RT-PCR test result is negative, you can check out of your hotel on 2 November 2021.

- ผู้ร้องควรจะต้องจองโรงแรมสำหรับวันก่อนที่จะเดินทางถึงประเทศไทย ตัวอย่าง: หากเดินทางถึงประเทศไทยในวันที่ 2 พ.ย. 2564 เวลา 01.00 น. ควรจองโรงแรมสำหรับวันที่ 1 – 2 พ.ย. 2564 (1 คืน) โดยเมื่อได้รับผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) เป็นลบแล้ว จะสามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้ในวันที่ 2 พ.ย. 2564

- Yes
- Expats living and working in Thailand under a valid visa or residential permit are required to provide proof of insurance coverage in Thailand with a minimum coverage of 50,000 USD or valid social security card or certified letter from their employer.
- Thai nationals are not required to provide proof of insurance coverage as they are covered by Thailand’s universal healthcare programme.

- จำเป็น
- ชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคม หรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง
- ผู้มีสัญชาติไทยไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

- No. You can also use a standard/general insurance or health insurance with a minimum coverage of 50,000 USD.

- ไม่จำเป็น โดยสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบอื่น อาทิ ประกันทั่วไปหรือประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ได้

- No. However, you must provide your COVID-19 test result (RT-PCR) issued within 72 hours before your travel to the officers at the airport, except if you are a Thai national arriving in Thailand through Alternative Quarantine. For others, failure to provide your COVID-19 test result (RT-PCR) may result in you being denied entry into Thailand. Please note that your test result must be in hard copy and in Thai or English language only.

- ไม่จำเป็น อย่างไรก็ดี ผู้ร้องจะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทยและเข้ารับการกักกันในสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) โดยผู้เดินทางอื่นๆ ที่ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ของท่านจะต้องเป็นเอกสารฉบับจริง (hard copy) และไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น

- No. Your COVID-19 test result must be obtained using the RT-PCR testing technique (ATK is not permitted) and issued within 72 hours before your travel only.

- ไม่ได้ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องเป็นรูปแบบ RT-PCR เท่านั้น (ไม่ใช่ผลตรวจแบบ ATK) และผลตรวจดังกล่าวจะต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

- Your personal information is encrypted and safe with Thailand Pass as it will be used for the purpose of approving and facilitating your arrival in Thailand only.

- ข้อมูลส่วนตัวของท่านบนระบบ Thailand Pass จะได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อการพิจารณาอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศไทยของท่านเท่านั้น

- More information can be found on the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs of Thailand’s website (https://consular.mfa.go.th), or you may contact the Royal Thai Embassy / Royal Thai Consulate-General in your area for more information.
- Thailand Pass is also designed to be user-friendly and provides step-by-step instructions on how to register correctly.

- ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (https://consular.mfa.go.th) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในพื้นที่ของท่าน
- ระบบ Thailand Pass ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย โดยระบบจะอธิบายวิธีลงทะเบียนให้กับท่านในแต่ละขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

เอกสารประกอบ

Thailand_Pass_FAQ_THAI-ENG__19_Nov_2021_11.30_hrs.pdf