NO GIFT POLICY 2567 การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

NO GIFT POLICY 2567 การมอบนโยบายงดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 เม.ย. 2567

| 1,348 view

เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ นายรุจ ธรรมมงคล อธิบดีกรมการกงสุล ได้มอบประกาศเจตนารมณ์นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นการดำเนินการให้สอดคล้องตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยการไม่แสวงหา รับ และ ให้ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจมีผลต่อดุลยพินิจหรือการตัดสินใจอันอาจจะนำไปสู่การเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ในโอกาสนี้ อธิบดีกรมฯ ยังได้กล่าวประกาศเกียรติคุณเชิดชูข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2566 ให้แก่ นางสาววาสวลี วรรณทวี ตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและระเบียบหนังสือเดินทาง เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเป็นต้นแบบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ใช้ความรู้ ความสามารถ มาปรับใช้กับหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่ เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนงานบริการด้านกงสุล โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้ง และปฏิบัติหน้าที่โดยกำหนดแนวทางการทำงานให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงการต่างประเทศ และกรมการกงสุล เพื่อให้การขับเคลื่อนงานจริยธรรมของกรมฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมีผลการดำเนินงานที่เป็นรูปธรรม และมีแนวทางการดำเนินการที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

นอกจากนี้ การมอบนโยบายดังกล่าวยังเป็นการเน้นย้ำการให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกระดับ เพื่อให้เป็นมาตรการส่งเสริมสนับสนุน ให้เจ้าหน้าที่มีหลักธรรมยึดเหนี่ยวจิตใจและมีพฤติกรรมการปฏิบัติอยู่ในกรอบและเป็นแบบอย่างที่ดี อันจะส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนโดยรวมต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ