หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมต้อนรับกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมต้อนรับกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 23 เม.ย. 2567

| 142 view

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมต้อนรับนายกฤษณะ จัยตัญญา กงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่ ที่มาเข้าพบนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสครบรอบวาระการดำรงตำแหน่งกงสุลสาธารณรัฐอินเดียประจำจังหวัดเชียงใหม่และเกษียณอายุราชการ  ณ ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

ในการนี้ นายกฤษณะฯ ได้กล่าวขอบคุณจังหวัดเชียงใหม่ที่ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของอินเดียมาโดยตลอด รวมทั้งการส่งเสริมความสัมพันธ์ด้านต่าง ๆ อาทิ ด้านการต่างประเทศเรื่องข้อตกลงเมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับรัฐอัสสัมประเทศอินเดีย ซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างพิจารณาให้สำเร็จ เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีต่อไปในอนาคตในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ