หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.พ. 2567

| 281 view

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงรุกเชื่อมโยงภูมิภาค ครั้งที่ 1 ภายใต้โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง ปี 2567 และร่วมต้อนรับคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยอง เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาลด้านการเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างระบบเศรษฐกิจให้มีความเข้มแข็งสามารถนำรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมาพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจเอกชนที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรมอันเป็นประโยชน์และได้มีการเชื่อมโยงธุรกิจระหว่างภูมิภาคกับจังหวัดอื่น ๆ ในแต่ละภูมิภาคให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายมากยิ่งขึ้น โดยมีนายกัฬชัย เทพวรชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดระยอง สภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และคณะผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระยองเข้าร่วมงาน ณ โรงแรมศิริปันนา วิลล่า รีสอร์ท แอนด์ สปา เชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ