รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบปะชาวระนอง ในการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2567 ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบปะชาวระนอง ในการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ 20-24 มกราคม 2567 ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ม.ค. 2567

| 801 view

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการทำหนังสือเดินทางที่หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ จังหวัดระนอง ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวระนองและจังหวัดใกล้เคียงตามนโยบาย "การทูตเพื่อประชาชน" ซึ่งเน้นการให้บริการที่เข้าถึงประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการสำนักงานที่ใกล้ที่สุดคือ สุราษฎร์ธานี อยู่ห่างไปประมาณ 200 กม. ใช้เวลาเดินทางมากกว่า 3 ชั่วโมง


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศที่มุ่งฟื้นฟูและยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้แก่พี่น้องคนไทย โดยเฉพาะสำหรับพี่น้องชาวระนองซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดน การมีหนังสือเดินทางจะเป็นเครื่องมือสำคัญและเป็นประตูไปสู่โอกาสต่าง ๆ ที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งส่งเสริมและรองรับโอกาสที่เกิดขึ้นจากการค้า การลงทุน และการเดินทางระหว่างประเทศที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากโครงการแลนด์บริดจ์ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้พบปะพูดคุยกับชาวระนองเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็นเพื่อนำมาพัฒนางานบริการและการกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรรม

กระทรวงการต่างประเทศได้จัดหน่วยบริการหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องในทุกๆ เดือน โดยการจัดหน่วยครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง ซึ่งได้เอื้อเฟื้อสถานที่และให้การสนับสนุนแก่ทีมงานอย่างเต็มที่ ทำให้การจัดหน่วยหนังสือเดินทางสัญจรครั้งนี้ สามารถรับใช้พี่น้องชาวระนองได้อย่างเต็มที่ โดยมีผู้มารับบริการ จำนวนวันละกว่า 400 คน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ