กรมความร่วมมือระหว่างประเทศรับพระราชทานโล่ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมฯ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศรับพระราชทานโล่ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมฯ

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 580 view

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ ได้ติดตามนางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศและคณะ ไปยังมูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครรินทราบรมราชชนนี โดยในโอกาสนี้อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศได้เข้ารับโล่ที่ระลึกจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์ของมูลนิธิขาเทียมฯ ในฐานะหน่วยงานที่สนับสนุนกิจการมูลนิธิขาเทียมฯ ร่วมกับผู้สบับสนุนอื่นอีก 32 ราย และพระราชทานเข็มที่ระลึก จำนวน 44 ราย 

ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ได้ทรงเป็นองค์ประธานในการประชุมสามัญประจำปี 2567 ของคณะกรรมการมูลนิธิขาเทียมฯ และองค์ประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ 30 ปี มูลนิธิขาเทียมฯ และทรงทอดพระเนตรนิทรรศการพระเมตตา นิทรรศการชีวิตใหม่ และนิทรรศการความสุข จำนวน 3 ห้อง ณ มูลนิธิขาเทียมฯ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ