หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ และการประชุมคณะกรมการจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2567

วันที่นำเข้าข้อมูล 2 ก.พ. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 522 view

เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 นางสาวรณพพัณณ์ กปิตถัย หัวหน้าสำนักงานหนังสือเดินทางฯ เชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมคณะกรมการ ครั้งที่ 1/2567 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุม โดยในที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบถึงการเสนอแนวทางการพัฒนาถนนเพื่อเพิ่มศักยภาพการเชื่อมโยงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดในภาคเหนือ โดยมีการสั่งการไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งเสนอของบประมาณภายในปี 2568 เพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและลดปัญหาการจราจรติดขัด ส่วนภาคเกษตรกรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เสนอแนวทางการขายผลผลิตกาแฟต่อเจ้าของบริษัทกาแฟยักษ์ใหญ่อย่างอเมซอน เพื่อช่วยให้เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟขายผลผลิตได้ในราคาที่ดีและยุติธรรม

นอกจากนี้ ยังได้ส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าชนเผ่าหรือผ้าพื้นเมือง 
โดยขอให้ทุกอำเภอพิจารณาคัดเลือกผ้าชุนเผ่าหรือผ้าพื้นเมืองในแต่ละอำเภอที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ เพื่อนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการสวมใส่ผ้าชนเผ่หรือผ้าพื้นเมืองของเชียงใหม่ต่อไป พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการที่ได้ร่วมกันบูรณาการแบบมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละออง PM 2.5 จนทำให้สถานการณ์ปีนี้ดีขึ้นกว่าเดิมถึงร้อยละ 80 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ