ปรับโฉมงานบริการหนังสือเดินทางในยุคเอไอ

ปรับโฉมงานบริการหนังสือเดินทางในยุคเอไอ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 เม.ย. 2567

| 543 view
ปรับโฉมงานบริการหนังสือเดินทางในยุคเอไอ
 
ในปี 2567 นี้ กรมการกงสุลอยู่ระหว่างจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับการประกวดราคาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์รุ่นใหม่ (ระยะที่ 4) ซึ่งจะเริ่มใช้ในปี 2569 โดยเน้นพัฒนางานบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ใช้นวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความรวดเร็วในการให้บริการ และเข้าถึงได้หลายช่องทาง
 
กรมการกงสุลมีแผนปรับโฉมหนังสือเดินทางรุ่นใหม่ตามกระแสเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการรูปภาพสี ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีการพิมพ์ที่มีเทคนิคป้องกันการปลอมแปลงชั้นสูงพัฒนาไปมากจนมั่นใจในคุณภาพ ความสวยงาม และความปลอดภัย รวมถึงการพัฒนาระบบยื่นขอหนังสือเดินทางออนไลน์สำหรับผู้ที่เคยมีหนังสือเดินทางแล้วและมีอายุเกิน 20 ปี การพัฒนาตู้ยื่นขอหนังสือเดินทางแบบบริการด้วยตนเอง (passport kiosk) ให้ทันสมัยมากขึ้น การนำระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน (e-KYC) ที่แม่นยำ รวมทั้งเทคโนโลยี AI มาใช้ในการตรวจสอบข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน
 
อนึ่ง กรมการกงสุลได้เริ่มผลิตหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งแรก (ระยะที่ 1) ในปี พ.ศ. 2548 โดยในปัจจุบันอยู่ในระยะที่ 3 ซึ่งจะหมดสัญญาในกลางปี 2569
 
กรมการกงสุลคาดว่าจะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์ (e-bidding) ในช่วงปลายปี 2567 เพื่อให้เอกชนที่สนใจและมีคุณสมบัติตามที่กำหนดใน TOR เข้าร่วมแข่งขันอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน
 
ในยุคปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ หรือ Generative AI เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทำให้คนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสะดวกสบายมากขึ้น ซึ่งมาพร้อมกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่ต้องปรับตัวและรับมือ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ให้ความสำคัญกับการพัฒนางานบริการด้านการกงสุลให้เท่าทันเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป เพื่อตอบโจทย์วิถีชีวิตของคนยุคใหม่อย่างมั่นใจตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน
 
**********************
 
Revamping Passport Services in the Era of AI
 
The Department of Consular Affairs is preparing the Terms of Reference (TOR) for the next generation of Thailand’s e-passport, which will be launched in 2026. The new design for the Thai e-passport services will aim at better customer experiences, utilizing innovation to enhance efficiency and speed, as well as expanding service channels and accessibility.
 
The Department of Consular Affairs plans to introduce colour photo in the new Thai e-passport, responding to public demand and keeping up with the more advanced security printing technology. In addition, new services such as online passport renewal, for applicants over 20 years old, will be introduced. The current self-service passport enrollment kiosks will also be upgraded to be more user-friendly and secure. Cutting-edge e-KYC and AI technology are being considered for deployment in data verification and workflow optimization.
 
The Department of Consular Affairs began producing e-passports for the first time (Phase 1) in 2005. The current e-Passport Project (Phase 3) will end in mid 2026.
 
The Department of Consular Affairs is anticipating the launch of e-bidding for the next generation of Thailand’s e-passport by the end of 2024. Interested and eligible companies are welcomed to submit tenders in this fair and transparent competition for the utmost benefit of the public.
In the era of Generative AI, technology is rapidly changing, making daily life easier, yet more challenging. In line with the “Public Diplomacy” policy. the Department of Consular Affairs places great importance on continuously improving consular services by utilizing cutting-edge technology to meet the demands of modern lifestyle and keep pace with emerging challenges.
 
 
436381818_781692944057558_2375390438433749203_n
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ