ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ม.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 2 ก.พ. 2567

| 2,409 view

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว


          ด้วยกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในข้อ 4 แห่งระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในกระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2552 จึงประกาศรับสมัครคัดเลือก โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้


- ตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง

        1. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป  จำนวน 4 อัตรา

          วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

 

        2. ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์  จำนวน 1 อัตรา

          วุฒิ ม.6 อัตราค่าจ้างเดือนละ 8,690.- บาท (แปดพันหกร้อยเก้าสิบบาทถ้วน) หรือวุฒิ ปวช. อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400.- บาท (เก้าพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

          รายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

 

- การรับสมัคร         

          เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 26 มกราคม ถึงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 (ตลอด 24 ชั่วโมง) ไม่เว้นวันหยุดราชการ (วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 ระบบจะปิดการรับสมัครเวลา 18.00 น.) ที่เว็บไซต์ https://consular.thaijobjob.com หัวข้อ "สอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว"


***ขยายระยะเวลาการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว สระแก้ว ออกไปจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ต่อไป

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครฯ_สระแก้ว_.pdf
ประกาศรับสมัครฯ_สระแก้ว_(แก้ไขอัตรา)_1.pdf
ประกาศขยายเวลารับสมัคร_สระแก้ว.pdf