กรมการกงสุล ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และ การเสริมสร้างกำลังใจและความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวไทยในคาซัคสถาน

กรมการกงสุล ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต การให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และ การเสริมสร้างกำลังใจและความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวไทยในคาซัคสถาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 เม.ย. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 เม.ย. 2567

| 606 view

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 กรมการกงสุลได้ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา โรงพยาบาลราชวิถี และวัดเครือวัลย์วรวิหาร จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานและการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิต และการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแรงงาน และการเสริมสร้างกำลังใจและความเข้มแข็งให้ชุมชนชาวไทยในคาซัคสถาน ณ เมืองอัลมาตี ซึ่งเป็นเมืองที่มีคนไทยพำนักอยู่มากที่สุดในคาซัคสถาน โดยมีคนไทยเข้าร่วมประมาณ 40 คน

------------

ภายใต้โครงการฯ มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ (1) การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานและการให้คำปรึกษาสุขภาพจิตเบื้องต้นโดย ผศ. พิเศษ พญ. จามรี ณ บางช้าง นายแพทย์เชี่ยวชาญ โรงพยาบาลราชวิถี (2) การบรรยายแบบออนไลน์เกี่ยวกับการคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศและกฎหมายพื้นฐานที่แรงงานไทยในต่างประเทศควรรู้ โดยนายอำนาจ พละพลีวัลย์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และ (3) การแสดงธรรมเทศนาออนไลน์ โดยพระครูธีรธรรมาภรณ์ พระวิปัสสนาจารย์/ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเครือวัลย์วรวิหาร

------------

นอกจากนี้ ในวันที่ 17 - 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2567 กรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำ ผศ. พิเศษ พญ. จามรีฯ ออกหน่วยตรวจสุขภาพกายและเยี่ยมเยียนคนไทยที่ทำงานในร้านสปาต่าง ๆ ในเมืองอัลมาตี ที่ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการในวันข้างต้นได้อีก 6 แห่ง รวมพบปะคนไทยประมาณ 20 คน

------------

ในโอกาสนี้ เรือเอกชัชวรรณ สาครสินธุ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา ในนามของกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องการให้ความสำคัญกับงานคุ้มครองคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยหากคนไทยในคาซัคสถานมีความยากลำบากในการใช้ชีวิต หรือมีปัญหาประการใด สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ตลอดเวลาทางโทรศัพท์ฮอตไลน์และกลุ่มไลน์ของคนไทยในคาซัคสถาน รวมทั้งสามารถติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ช่องทาง Facebook ทางการของสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

------------

ผลจากการบูรณาการและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ได้แก่ กรมการกงสุล สถานเอกออัครราชทูตฯ โรงพยาบาลราชวิถี และวัดเครือวัลย์วรวิหาร รวมถึงชุมชนไทยในต่างประเทศ ที่ได้ร่วมกันจัดทำโครงการวางแผนการทำงาน ประสานงาน มาจนถึงการดำเนินโครงการฯ ได้ทำให้โครงการดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี เกิดประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับคนไทยในคาซัคสถานและได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากคนไทยในคาซัคสถาน ซึ่งขอให้กรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำให้คนไทยได้มีโอกาสพบและปรึกษาแพทย์อย่างใกล้ชิด ได้สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิของตนในฐานะแรงงานต่างชาติในคาซัคสถาน นอกจากนี้ ยังทำให้กรมการกงสุล สถานเอกอัครราชทูตฯ และหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการฯ ได้รับทราบถึงบริบทของปัญหาที่พนักงานไทยในร้านสปาส่วนใหญ่ในคาซัคสถานประสบ อีกทั้งยังทำให้คนไทยในคาซัคสถานมีโอกาสได้มาพบปะทำความรู้จักกันมากยิ่งขึ้น

------------


อย่างไรก็ดี ยังมีชาวไทยในเมืองอัลมาตีที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกันทั้งหมดในวันแรกได้ รวมถึงคนไทยบางส่วนไม่ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว แม้ว่าสถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานนายจ้างร้านสปาล่วงหน้า ทั้งนี้ เนื่องจากนายจ้างบางรายไม่ให้ความร่วมมือในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฯ แก่คนไทยและ/หรือไม่ส่งเสริมให้คนไทยเดินทางมาเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้ กรมการกงสุลจะนำผลการดำเนินโครงการฯ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคจากการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินโครงการฯ ในครั้งต่อไป โดยจะเน้นย้ำกับนายจ้างเพิ่มเติมเมื่อใกล้วันดำเนินโครงการและแจ้งรายละเอียดโครงการโดยตรงกับเครือข่ายคนไทยอีกทางหนึ่ง และจะพิจารณาผลักดันส่งเสริมให้มีกิจกรรมดังกล่าวขึ้นอีกตามข้อเสนอของชุมชนไทยฯ เพื่อให้คนไทยในคาซัคสถานเกิดขวัญและกำลังใจมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นเวทีให้คนไทยในคาซัคสถานได้พบปะเพื่อแลกเปลี่ยนเครือข่ายและประสบการณ์ระหว่างกัน ซึ่งช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในคาซัคสถานในภาพรวมได้ดีอีกด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ