รัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวคาซัคสถาน โดยพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน

รัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวคาซัคสถาน โดยพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ก.ย. 2566

| 7,651 view

รัฐบาลไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน และชาวคาซัคสถาน โดยพำนักในไทยได้ไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

         กระทรวงการต่างประเทศได้สนองตามนโยบายรัฐบาลโดยเสนอการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางจีนและคาซัคสถาน ให้สามารถเข้ามาและพำนักในราชอาณาจักร เป็นระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นกรณีพิเศษ และเป็นการชั่วคราว เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและความเชื่อมโยงระดับประชาชน รวมทั้งมิติความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกับสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐคาซัคสถาน โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเรื่องดังกล่าว เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2566

         มาตรการดังกล่าวจะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนและชาวคาซัคสถานที่จะเดินทางมาไทยในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2566 ซึ่งจะสามารถเดินทางมาไทยได้โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา (ไม่ต้องขอวีซ่าจึงไม่มีค่าธรรมเนียม) และเป็นการส่งเสริมภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยอันเป็นปัจจัยสำคัญ ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมตามนโยบายรัฐบาล

--------------------------------------------

The Royal Thai Government Promotes Tourism with a 30-day Tourist Visa Exemption Scheme
for Chinese and Kazakhstani Tourists Starting from 25 September 2023 to 29 February 2024

          In accordance with the government’s policy, the Ministry of Foreign Affairs has proposed a tourist visa exemption scheme for Chinese and Kazakhstani passport holders (or travel document holders) to enter and stay within the Kingdom of Thailand for a period not exceeding 30 days, from 25 September 2023 to 29 February 2024, on a temporary basis. This initiative aims to promote tourism and people-to-people connectivity, as well as to enhance bilateral relations with the People's Republic of China and the Republic of Kazakhstan. The Cabinet approved this measure on 13 September 2023.

          The aforementioned measure aims to facilitate the convenience of Chinese and Kazakhstani tourists traveling to Thailand during the tourist season starting from late September 2023, allowing them to enter Thailand without visa (visa exemption with no fee). It also serves to promote Thailand's tourism industry, which is a key driver in stimulating the economy, in accordance with the government's policy.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ