ข่าวดีบอกต่อ รับรองเอกสารการทะเบียน 27 ประเภท ไม่ต้องเสียเวลาแปลเอกสารก่อนอีกต่อไป

ข่าวดีบอกต่อ รับรองเอกสารการทะเบียน 27 ประเภท ไม่ต้องเสียเวลาแปลเอกสารก่อนอีกต่อไป

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ม.ค. 2563

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 164,668 view

 ประชาชนสามารถขอคัดเอกสารการทะเบียนเป็นภาษาอังกฤษจากที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเขต ทั่วประเทศ ก่อนนำเอกสารยื่นขอรับรองนิติกรณ์เอกสารโดยไม่ต้องแปลเอกสารเป็นภาษาอังกฤษอีก  จำนวน 27 ประเภทเอกสาร ดังนี้

          1. ทะเบียนคนเกิด/สูติบัตร                                                                23. ทะเบียนรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าว
          2. ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร                                                             24. แบบรับรองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎรจากฐานข้อมูลการทะเบียนของสำนักทะเบียนกลาง
          3. ทะเบียนบ้าน                                                                               25. แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
          4. หนังสือรับรองการเกิด                                                                  26. แบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของคนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
          5. ทะเบียนสมรส                                                                             27. แบบรับรองข้อมูลเกี่ยวกับบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน ที่คัดรับรอง
          6. ทะเบียนหย่า                                                                                     รายการจากฐานข้อมูลทะเบียนบัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย/บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน
          7. รายการบัตรประจำตัวประชาชน
          8. ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
          9. ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว
         10. ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล
         11. ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล
         12. ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล
         13. ทะเบียนรับรองบุตร
         14. ทะเบียนรับบุตรบุญธรรม
         15. ทะเบียนเลิกรับบุตรบุญธรรม
         16. หนังสืออนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
         17. ทะเบียนอนุญาตให้ร่วมใช้ชื่อสกุล
         18. หนังสือรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล
         19. ทะเบียนรับรองเป็นผู้มีสิทธิอนุญาตให้ผู้อื่นร่วมใช้ชื่อสกุล
         20. หนังสือรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าว
         21. ทะเบียนรับรองการขอเปลี่ยนชื่อตัวของคนต่างด้าว
         22. หนังสือรับรองการขอจดทะเบียนชื่อสกุลของคนต่างด้าว
          
 

        

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ