โครงการบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานและคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่คนไทยในคาซัคสถาน

โครงการบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานและคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่คนไทยในคาซัคสถาน

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,006 view

ระหว่างวันที่ 9-11 กันยายน 2562 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานาได้จัดโครงการบริการตรวจสุขภาพพื้นฐานและคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่คนไทยในคาซัคสถานโดยคณะแพทย์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตแก่ชุมชนไทย และสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมศักยภาพให้แก่ชุมชนไทยในคาซัคสถาน
โดยสอท. ได้เชิญแพทย์หญิงภัทรินทร์ ชมภูคำ นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม และนายแพทย์อภิชาติ เรณูวัฒนานนท์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ (จิตแพทย์) สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย์ มาให้บริการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานแก่คนไทยในกรุงนูร์-ซุลตัน (อัสตานา) และเมืองอัลมาตี ซึ่งคณะแพทย์ไทยได้แนะนำให้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพกายและสุขภาพจิตเมื่ออาศัยอยู่ในต่างประเทศ เนื่องจากพบว่า คนไทยที่อาศัยอยู่ในคาซัคสถานมีอุปสรรคด้านการสื่อสารกับบุคลากรด้านสาธารณสุขท้องถิ่น นอกจากนี้ ระบบประกันสุขภาพยังไม่ครอบคลุมมาถึงแรงงานไทย รวมทั้งยายังมีราคาแพง โดยปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในเมืองทั้งสองประมาณ 120 คน ซึ่งส่วนใหญ่ทำงานเป็นพนักงงานนวดแผนไทย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ