โครงการนำแพทย์ไปให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่นักเรียนไทยในเมืองดาร์จีลิ่ง

โครงการนำแพทย์ไปให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่นักเรียนไทยในเมืองดาร์จีลิ่ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 29 พ.ย. 2565

| 6,516 view

โครงการนำแพทย์ไปให้คำแนะนำด้านสุขภาพแก่นักเรียนไทยในเมืองดาร์จีลิ่ง

        เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 นางสาวสวียา สันติพิทักษ์ กงสุลใหญ่ ณ เมืองกัลกัตตา พร้อมคณะสถานกงสุลใหญ่ฯ ตลอดจนคณะแพทย์และพยาบาลจากกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมเดินทางไปจัดกิจกรรมให้คำแนะนำและตรวจสุขภาพแก่นักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในเมืองดาร์จีลิ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนสถานที่จัดกิจกรรมจากโรงเรียน St. Paul Darjeeling โดยมีนักเรียนไทยจำนวนประมาน140 คน จากโรงเรียนในเมืองดสร์จีลิ่งและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 แห่ง ในโอกาสดังกล่าวคณะพระธรรมทูตและพระสงฆ์จากวัดไทยราชทูต 609 เมืองดาร์จีลิ่ง ได้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยโดยจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักเรียกด้วย นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62 คณะได้เดินทางไปยังโรงเรียน St. Joseph North Point เพื่อพบหารือกับครูใหญ่ของโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการดูแลนักเรียนไทย รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับกลุ่มนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนฯ จำนวน 30 คนด้วย

        ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 62 คณะสกญ.ฯ และคณะแพทย์ ได้เดินทางไปยังวัดไทยราชทูต 609 เพื่อถวายปัจจัยอุดหนุนวัดฯ ภายใต้งบเงินอุดหนุนสมาคมฯ ที่ช่วยเหลืองานกงสุล ประจำปี งปม. 2562 โดยมีพระมหานิพนธ์ ญาณวีโร เลขานุการเจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา รับมอบปัจจัย และจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อเป็นศีริมงคลแก่คณะ สกญ.ฯ และคณะแพทย์ ซึ่งได้ถวายภัตตาหารเพลแก่คณะสงฆ์ด้วย

 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ