โครงการกงสุลสัญจร ณ นครเหอเฝย

โครงการกงสุลสัญจร ณ นครเหอเฝย

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 ต.ค. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 6,849 view

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ กงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สถานกงสุลใหญ่ฯ และนักจิตวิทยาจากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เดินทางไปจัดกิจกรรมโครงการกงสุลสัญจร ณ นครเหอเฝย มณฑลอานฮุยเพื่อให้บริการด้านกงสุลแบบเคลื่อนที่ (Mobile Unit) อาทิ การทำหนังสือเดินทาง การรับรองนิติกรณ์เอกสาร เป็นต้น และได้สอบถามถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ และแลกเปลี่ยนข้อมูล/ประสบการณ์ การใช้ชีวิตในจีนที่เป็นประโยชน์กับชาวไทยในมณฑลอานฮุย ทั้งนี้ กงสุลใหญ่ฯ ได้มอบเงินอุดหนุนแก่สมาคมนักเรียนมณฑลอานฮุยเพื่อนำไปจัดกิจกรรมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและสร้างความสามัคคีในหมู่ชุมชนไทยต่อไป
นอกจากนี้ นักจิตวิทยายังได้ให้คำปรึกษาพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการและพัฒนาคุณภาพจิตใจสำหรับการใช้ชีวิตในต่างประเทศแก่ชาวไทยในมณฑลอานฮุย อาทิ วิธีคลายเครียด การฝึกหายใจ การทำสมาธิ การรักษาอาการซึมเศร้าในเบื้องต้น โดยให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ทำแบบประเมินและวิเคราะห์ความเครียด และแบบประเมินภาวะซึมเศร้าและการฆ่าตัวตาย และนักจิตวิทยาได้ให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยากับชาวไทยในลักษณะรายบุคคล และให้ช่องทางการติดต่อเพื่อติดตามผลจากการให้คำปรึกษาเพื่อให้ชาวไทยในมณฑลอานฮุยสามารถนำคำแนะนำไปปรับใช้สำหรับการดำรงชีวิตอยู่ในต่างประเทศได้อย่างมีคุณภาพต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ