สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕

วันที่นำเข้าข้อมูล 30 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 มิ.ย. 2565

| 50 view

เอกสารประกอบ