ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่นำเข้าข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 10 มิ.ย. 2565

| 1,613 view

       อนุสนธิประกาศกรมการกงสุล ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565 นั้น

       บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว กรมการกงสุลจึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังปรากฏรายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 1 และขอให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้


วัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

       กรมการกงสุลจะดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมกรมการกงสุล ชั้น 3 อาคารกรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ ตามลำดับและเวลาที่กำหนด ดังนี้

วันที่

เวลา

เลขประจำตัวสอบ

13 มิถุนายน 2565

ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น.

001 – 018

ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

019 – 033

14 มิถุนายน 2565

ภาคเช้า 09.00 – 12.00 น.

034 – 051

ภาคบ่าย 13.00 – 16.30 น.

052 – 066

 

       ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ไปรายงานตัวตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น และต้องนำบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ระบุชัดเจน (ฉบับจริง) และยังไม่หมดอายุ ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์จะต้องปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสอบสัมภาษณ์อย่างเคร่งครัด

       กรมการกงสุลจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ทางเว็บไซต์ของกรมการกงสุล www.consular.go.th หัวข้อ “ประกาศกรมการกงสุล”

เอกสารประกอบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อ.pdf