ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

ประกาศกระทรวงการต่างประเทศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 เม.ย. 2565

| 540 view

       อนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 8 มีนาคม 2565 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา และอนุสนธิประกาศกระทรวงการต่างประเทศ ลงวันที่ 30 มีนาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา นั้น

       บัดนี้ การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน และขึ้นบัญชี (เอกสารแนบ 1)

       ในการนี้ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือก ลำดับที่ 1 – 2 ของบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ไปรายงานตัว ณ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ในวันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.30 น. และเริ่มปฏิบัติงานในวันเดียวกัน โดยขอให้นำเอกสารดังต่อไปนี้ ไปยื่นด้วย ได้แก่

       1. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2563 คือ วัณโรคในระยะแพร่กระจายเชื้อ โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการที่เป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรงและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด

       2. หนังสือรับรองที่มีผู้รับรองเป็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีตำแหน่งเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนทั่วไปตั้งแต่ระดับชำนาญงานขึ้นไป หรือประเภทวิชาการตั้งแต่ระดับชำนาญการขึ้นไปหรือประเภทอำนวยการ หรือประเภทบริหาร พร้อมทั้งสำเนาบัตรข้าราชการของผู้รับรอง

       อนึ่ง บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกนี้ใช้ได้ไม่เกินสองปีนับตั้งแต่ประกาศ แต่ถ้ามีการสอบในตำแหน่งเดียวกันนี้อีก และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

       ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

เอกสารประกอบ

ประกาศผลพัทยา.pdf
หนังสือรับรอง.docx.pdf