ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ประกาศกรมการกงสุล เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2565

| 3,470 view

             ด้วยกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งพนักงานบริหารงานทั่วไป ประจำกองหนังสือเดินทาง กรมการกงสุล หรือ ประจำสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

          ตำแหน่งที่รับสมัคร
          พนักงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

          อัตราค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

          ระยะเวลาการจ้าง 
          ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 ทั้งนี้ การต่อสัญญาจ้างในปีงบประมาณถัดไปจะขึ้นอยู่กับผลการประเมินการปฏิบัติงานว่าสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ของการจัดจ้างหรือไม่

          ผู้สนใจสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามประกาศรับสมัครฯ (เอกสารแนบ 1) และสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม – 7 มิถุนายน 2565 โดยส่งใบสมัคร (เอกสารแนบ 2) และหลักฐานที่ต้องใช้ในการสมัคร ในรูปแบบไฟล์ PDF/ JPEG มาที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [email protected]

เอกสารประกอบ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้าง.pdf
ใบสมัครจัดจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ.doc