รองอธิบดีกรมการกงสุลนำทีมพบปะกงสุลอาสาคนไทยในเกาหลีใต้

รองอธิบดีกรมการกงสุลนำทีมพบปะกงสุลอาสาคนไทยในเกาหลีใต้

วันที่นำเข้าข้อมูล 27 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 27 ก.ย. 2565

| 342 view
รองอธิบดีกรมการกงสุลนำทีมพบปะกงสุลอาสาคนไทยในเกาหลีใต้

      เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 นายณรงค์ บุญเสถียรวงศ์ รองอธิบดีกรมการกงสุล พร้อมด้วยนางสาวศิริพร ศุภนิมิตวิเศษกุล ผู้อำนวยการกองสัญชาติและนิติกรณ์ และคณะได้เดินทางไปราชการที่สาธารณรัฐเกาหลี ภายใต้โครงการศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการยกเลิกข้อกำหนดของการนิติกรณ์สำหรับเอกสารมหาชนจากต่างประเทศ (Apostille Convention)

      ทั้งนี้ ในระหว่างการเยือน คณะและตัวแทนสถานทูตไทยในเกาหลีใต้ ได้พบปะพูดคุยกับกงสุลอาสาไทย โดยรองอธิบดีกรมการกงสุลได้กล่าวขอบคุณกงสุลอาสาที่มีส่วนสำคัญยิ่งในการเป็นเครือข่ายดูแลคนไทยในเกาหลีใต้ โดยคณะได้รับทราบสภาพปัญหาและอุปสรรคในการใช้ชีวิตในเกาหลีใต้ของคนไทยที่อยู่เกินกำหนด (overstay) หรือผีน้อย และคณะได้แจ้งให้กงสุลอาสาทราบถึงความมุ่งมั่นในการบรรเทาปัญหาดังกล่าวทั้งในรูปการหารือกับทางการเกาหลีใต้ เพื่อเปิดช่องทางให้คนไทยสามารถเดินทางไปเกาหลีใต้ตามช่องทางที่ถูกต้องได้มากยิ่งขึ้น รวมทั้งการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้สถานทูตสามารถอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือคนไทยได้อย่างเหมาะสมและทั่วถึง

      นอกจากนี้ คณะได้ขอความร่วมมือกงสุลอาสาช่วยกันกระจายข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อประโยชน์ของคนไทยให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นคงในเกาหลีใต้
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ