รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพรมแดนไทย-มาเลเซีย

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมประชุมหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเพื่อผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณพรมแดนไทย-มาเลเซีย

วันที่นำเข้าข้อมูล 26 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 26 พ.ค. 2565

| 300 view
     เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 นางวิลาวรรณ มังคละธนะกุล รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ประชุมหารือกับนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ในโอกาสที่กระทรวงต่างประเทศจัดโครงการ “กงสุลสัญจร” ให้บริการหนังสือเดินทางและคลีนิกให้คำปรึกษาแนะนำแก่ประชาชนที่ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส เพื่อเตรียมพร้อมรองรับการเปิดด่านและส่งเสริมการสัญจรข้ามแดนโดยมีเอกสารเดินทางที่ถูกต้อง โดยมี นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมด้วย
 
     รองปลัดกระทรวงฯ ได้รับฟังเสียงสะท้อนจากหน่วยงานในพื้นที่เกี่ยวกับความท้าทายในการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดน และให้ความเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและการพัฒนาสินค้าพื้นเมืองที่มีศักยภาพเพื่อไปสู่ตลาดโลก เนื่องจากนราธิวาสที่ผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นหลายรายการและมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่จังหวัดนราธิวาสดำเนินการอยู่ รวมทั้งได้หารือแนวทางให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนในพื้นที่ชายแดนของทั้งสองประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเร่งรัดการเปิดด่านชายแดนทั้ง 3 แห่งอย่างเต็มรูปแบบ ได้แก่ ด่านพรมแดนที่บ้านบูเก๊ะตา สุไหงโก-ลก และตากใบ โดยเฉพาะการสัญจรไปมาด้วยรถยนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นการส่งออก-นำเข้าสินค้า และส่งเสริมการจ้างงาน รวมทั้งผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานสุไหงโก-ลก-มาเลเซีย 2 แห่ง ที่ตากใบ-เปิงกาลันกูโบร์ รัฐกลันตัน และที่ อำเภอสุไหงโก-ลก-เมืองรันเตาปันยัง เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างชายแดนในอนาคตด้วย โดยในช่วงเช้าวันเดียวกัน รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้นำคณะรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศร่วมตรวจพื้นที่แนวเขตพรมแดนทางน้ำไทย-มาเลเซีย เส้นทางจากปากแม่น้ำตากใบ-เกาะสะท้อน (ด่านพรมแดนตากใบ-ด่านเปิงกาลันกูโบร์)
     
     โครงการ “กงสุลสัญจร” เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการทูตเพื่อประชาชนของกระทรวงการต่างประเทศในการนำบริการด้านการกงสุลเข้าถึงประชาชน โดยกรมการกงสุลจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ไปให้บริการในจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศ พร้อมทั้งเปิดคลีนิคให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเดินทางไปต่างประเทศ ซึ่งในปี 2565 ได้มาให้บริการที่อำเภอเมืองนราธิวาสแล้วครั้งหนึ่งเมื่อเดือนมีนาคม 2565 และครั้งนี้ให้บริการที่อำเภอสุไหงโก-ลกตามคำขอของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง โดยมีประชาชนมารับบริการทั้งสิ้น 2,062 รายระหว่างวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2565
 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ